สล็อตทุกค่าย

ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

วันที่หัวข้อหมวดหมู่ดาวน์โหลดnotice_category_hfilter
23 พฤศจิกายน 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการสื่อสารรณรงค์ขับเคลื่อนนโยบายผ่านช่องทางสื่อทุกรูปแบบ

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/11/ประกาศราคากลาง-กสศ.-โครงการสื่อสารรณรงค์ขับเคลื่อนนโยบายผ่านช่องทางสื่อทุกรูปแบบ.pdf

announcement
23 พฤศจิกายน 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการพัฒนาเว็บไซต์ กสศ. ในรูปแบบภาษาอังกฤษเพื่อเผยแพร่ผลงานและสื่อสารทางสังคมออนไลน์

ประกาศราคากลาง_แบบ-บก.06 พัฒนาเว็บไซต์ กสศ.ฯ

announcement
21 พฤศจิกายน 2566รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/11/วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี-๒๕๖๖.pdf

yearly-procurement-summary
21 พฤศจิกายน 2566ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ประจำปีงบประมาณ 2567 ปรับแผนครั้งที่ 7

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 67_ปรับแผนครั้งที่ 7

procurement_plan
20 พฤศจิกายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจ้างคนดูแลระบบภาพเสียงห้องประชุมสำนักงาน กสศ.

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/11/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๕๐๙.pdf

announcement-contract-agreement
20 พฤศจิกายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจ้างบริการระบบจัดทำเงินเดือนและระบบบันทึกจัดเก็บข้อมูลพนักงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/11/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๕๐๘.pdf

announcement-contract-agreement
20 พฤศจิกายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตภายในสำนักงาน วงจรที่ ๑

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/11/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๕๐๗.pdf

announcement-contract-agreement
20 พฤศจิกายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการสังเคราะห์ข้อมูลกฎหมายเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเชิงนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/11/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๕๐๔.pdf

announcement-contract-agreement
20 พฤศจิกายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการสื่อสารรณรงค์ขับเคลื่อนสร้างการรับรู้ความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างยั่งยืน

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/11/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๕๐๓.pdf

announcement-contract-agreement
20 พฤศจิกายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการบริหารจัดการการลงพื้นที่คัดกรองความยากจนผู้ขอรับทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ ปี ๒๕๖๖

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/11/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๔๘๖.pdf

announcement-contract-agreement
20 พฤศจิกายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจ้างผู้ควบคุมงานปรับปรุงสำนักงานส่วนเพิ่มเติมชั้น ๑๒ (อาคารบี) และชั้น ๑๓ (อาคารเอและบี)

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/11/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๔๑๒.pdf

announcement-contract-agreement
20 พฤศจิกายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน กสศ.

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/11/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-67000020.pdf

announcement-contract-agreement
20 พฤศจิกายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจัดซื้อแบตเตอรี่สำหรับไมโครโฟนประชุมไร้สาย

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/11/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-67000019.pdf

20 พฤศจิกายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการบริการจัดกิจกรรมพัฒนาองค์กรและบุคลากรกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/11/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-67000018.pdf

announcement-contract-agreement
20 พฤศจิกายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายทางการศึกษาและการลดความเหลื่อมล้ำ

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/11/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-67000016.pdf

announcement-contract-agreement
20 พฤศจิกายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการบริหารจัดการและสนับสนุนกลไกการดำเนินงานของภาคีเครือข่ายทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาส ภายใต้โครงการส่องทางทุน by กสศ.

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/11/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-67000013.pdf

announcement-contract-agreement
20 พฤศจิกายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจ้างเหมาบริการถ่ายรูปและวิดีโอร่วมสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/11/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-67000012.pdf

announcement-contract-agreement
20 พฤศจิกายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการทำงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคล

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/11/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-67000010.pdf

announcement-contract-agreement
20 พฤศจิกายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการจัดเวทีเสวนาวิชาการ ห้องเรียนเรียนรวม (Inclusive Classroom) เรื่องเล่าจากครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จากประเทศสิงคโปร์

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/11/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-67000008.pdf

announcement-contract-agreement
20 พฤศจิกายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจัดพิมพ์หนังสือข้อมูลครูเจ้าฟ้ามหาจักรี รุ่นที่ ๕ สำหรับการสื่อสารและเผยแพร่ในงานพระราชทานรางวัล
17 พฤศจิกายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อจัดทำร่างข้อกำหนดของผู้ว่าจ้าง หรือ TOR (Term of Reference) ระบบการจัดการทรัพยากรองค์กร (ERP) ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 67000035

announcement-contract-agreement
16 พฤศจิกายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจัดทำสื่อพัฒนาเพื่อใช้ในการปฐมนิเทศนักศึกษาทุนนวัตกรรม

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 67000030

announcement-contract-agreement
16 พฤศจิกายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการให้ความสนับสนุนดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงแนวนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/11/20231120102409.pdf

procurement
15 พฤศจิกายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการปรับปรุงระบบบริหารข้อมูลนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2566

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 67000017

announcement-contract-agreement
15 พฤศจิกายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจ้างตรวจสอบโครงการให้ทุนและตรวจติดตามผลการตรวจสอบ ตามแผนงาน ปี 2566

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 67000003

announcement-contract-agreement
15 พฤศจิกายน 2566สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2566

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/11/รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง-เดือนตุลาคม-2566.pdf

monthly-procurement-summary
15 พฤศจิกายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการย้ายระบบบริหารจัดการโครงการ PMS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/11/20231116105945.pdf

procurement
14 พฤศจิกายน 2566ประกาศสำนักงาน กสศ. เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของ กสศ. / 14 พฤศจิกายน 2566

ดาวน์โหลด

notice-results
14 พฤศจิกายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างบริการเพื่อสนับสนุนงานสำนักพัฒนาคุณภาพครูฯ ในส่วนของการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนงานพัฒนาคุณภาพโรงเรียนและสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/11/20231115151647.pdf

procurement
14 พฤศจิกายน 2566ประกวดราคาจ้างโครงการรณรงค์สร้างค่านิยมมอบโอกาสทางการศึกษาเป็นของขวัญ คือการให้ที่ยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/11/ประกวดราคาจ้าง-โครงการรณรงค์สร้างค่านิยมฯ.pdf

procurement
14 พฤศจิกายน 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการรณรงค์สร้างค่านิยมมอบโอกาสทางการศึกษาเป็นของขวัญ คือการให้ที่ยั่งยืน

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/11/ประกาศราคากลาง-กสศ.โครงการรณรงค์สร้างค่านิยมมอบโอกาสทางการศึกษาเป็นของขวัญฯ.pdf

announcement
13 พฤศจิกายน 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา Contact Center ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/11/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-โครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ.pdf

procurement
13 พฤศจิกายน 2566ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ประจำปีงบประมาณ 2567 ปรับแผนครั้งที่ 6

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 67_ปรับแผนครั้งที่ 6

procurement_plan
9 พฤศจิกายน 2566ประกาศสำนักงาน กสศ. เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของ กสศ. / 9 พฤศจิกายน 2566

ดาวน์โหลด

notice-results
8 พฤศจิกายน 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานรับ-ส่งเอกสารประจำสำนักงาน

ประกาศราคากลาง_แบบ-บก.06 จ้างเหมาบริการพนักงานรับ-ส่งเอกสาร

announcement
8 พฤศจิกายน 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจัดหาบริการให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงาน

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/11/ประกาศราคากลาง-กสศ.โครงการจัดหาบริการให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสารฯ.pdf

announcement
7 พฤศจิกายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการดูแลบำรุงรักษาระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานภายในองค์กร (Wolf Approve) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/11/20231113113918.pdf

procurement
7 พฤศจิกายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเช่าใช้บริการคลาวด์รองรับระบบสารสนเทศของ กสศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/11/20231113111105.pdf

procurement
7 พฤศจิกายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดทำสื่อวิดีโอเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/11/20231113095922.pdf

procurement
3 พฤศจิกายน 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบบริหารจัดการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ_จ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบข้อมูลส่วนบุคคลฯ

procurement
3 พฤศจิกายน 2566ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาเช่าโครงการจัดหาบริการให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/11/ยกเลิกประกาศ-ประกวดราคาเช่าโครงการจัดหาบริการให้เช่าฯ.pdf

30 ตุลาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบริการจัดทำ Furniture Built-in ภายในสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/11/20231101163609.pdf

procurement
27 ตุลาคม 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการเพื่อจัดทำร่างข้อกำหนดของผู้ว่าจ้าง หรือ TOR (Term of Reference) ระบบการจัดการทรัพยากรองค์กร (ERP) ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ_จ้างเหมาบริการเพื่อจัดทำร่างข้อกำหนดของผู้ว่าจ้าง

procurement
27 ตุลาคม 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนงานฝ่ายพัสดุ สัญญาและอาคารสถานที่ โดยวิธีคัดเลือก

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/10/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนงานฝ่ายพัสดุฯ.pdf

procurement
27 ตุลาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการดูแลบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และระบบจัดเก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/10/20231031103857.pdf

procurement
26 ตุลาคม 2566ประกาศสำนักงาน กสศ. เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของ กสศ. / 26 ตุลาคม 2566

ดาวน์โหลด

notice-results
26 ตุลาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสังคมสร้างสรรค์ของคนสอน และขับเคลื่อนระบบนิเวศการเรียนรู้ ของสำนักพัฒนาคุณภาพครูและสถานศึกษา

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 66000506

announcement-contract-agreement
26 ตุลาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน กสศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/10/20231027143304.pdf

procurement
25 ตุลาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบริการจัดกิจกรรมพัฒนาองค์กรและบุคลากรกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/10/20231026142106.pdf

procurement
25 ตุลาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดซื้อแบตเตอรี่สำหรับไมโครโฟนประชุมไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/10/20231026135742.pdf

procurement
25 ตุลาคม 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน กสศ.

แบบ-บก.06 โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน กสศ.

announcement
24 ตุลาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายทางการศึกษาและการลดความเหลื่อมล้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/10/20231026133026.pdf

procurement
24 ตุลาคม 2566ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ประจำปีงบประมาณ 2567 ปรับแผนครั้งที่ 5

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 67_ปรับแผนครั้งที่ 5

procurement_plan
20 ตุลาคม 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการผลิตสื่อวีดิทัศน์งานปฐมนิเทศนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/10/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-โครงการผลิตสื่อวิดีทัศน์งานปฐมนิเทศฯ.pdf

procurement
20 ตุลาคม 2566สัมมนา Equity Forum 2023 “ทุนมนุษย์เพื่อยุติความเหลื่อมล้ำ”notice_etc
20 ตุลาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบริหารจัดการและสนับสนุนกลไกการดำเนินงานของภาคีเครือข่ายทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาส ภายใต้โครงการส่องทางทุน by กสศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/10/20231025103217.pdf

procurement
20 ตุลาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาบริการถ่ายรูปและวิดีโอร่วมสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/10/20231025105014.pdf

procurement
19 ตุลาคม 2566ประกาศสำนักงาน กสศ. เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของ กสศ. / 19 ตุลาคม 2566

ดาวน์โหลด

notice-results
19 ตุลาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการทำงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/10/20231020135042.pdf

procurement
18 ตุลาคม 2566ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ประจำปีงบประมาณ 2567 ปรับแผนครั้งที่ 4

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 67_ปรับแผนครั้งที่ 4

procurement_plan
18 ตุลาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการเวทีเสวนาวิชาการ ห้องเรียนเรียนรวม (Inclusive Classroom) เรื่องเล่าจากครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จากประเทศสิงคโปร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/10/20231019143520.pdf

procurement
18 ตุลาคม 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำสื่อพัฒนาเพื่อใช้ในการปฐมนิเทศนักศึกษาทุนนวัตกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ_โครงการจัดทำสื่อพัฒนาเพื่อใช้ในการปฐมนิเทศฯ

procurement
18 ตุลาคม 2566ประกวดราคาเช่าโครงการจัดหาบริการให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/10/ประกวดราคาจ้างโครงการจัดหาบริการให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงาน.pdf

procurement
18 ตุลาคม 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจัดหาบริการให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงาน

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/10/ประกาศราคากลาง-กสศ.-โครงการจัดหาบริการให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงาน-2.pdf

announcement
17 ตุลาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดพิมพ์หนังสือข้อมูลครูเจ้าฟ้ามหาจักรีรุ่นที่ 5 สำหรับการสื่อสารและเผยแพร่ในงานพระราชทานรางวัลโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/10/20231019113317.pdf

procurement
16 ตุลาคม 2566ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ประจำปีงบประมาณ 2567 ปรับแผนครั้งที่ 3

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 67_ปรับแผนครั้งที่ 3

procurement_plan
16 ตุลาคม 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนงานฝ่ายพัสดุ สัญญา และอาคารสถานที่

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/10/ประกาศราคากลาง-กสศ.-โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนงานฝ่ายพัสดุฯ.pdf

announcement
16 ตุลาคม 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบบริหารข้อมูลนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ_โครงการปรับปรุงระบบบริหารข้อมูลนักศึกษาทุนนวัตกรรมฯ

procurement
13 ตุลาคม 2566กำหนดการพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๕ ปี ๒๕๖๖notice_etc
11 ตุลาคม 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาช่องทางการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและผลักดันการเปลี่ยนแปลง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/10/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-โครงการพัฒนาช่องทางการสื่อสารเพื่อส่งเสริการมีส่วนร่วมฯ.pdf

procurement
11 ตุลาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการขับเคลื่อนสื่อสารสาธารณะและสร้างการรับรู้เพื่อการศึกษาที่ตอบโจทย์ชีวิต

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/10/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๕๐๒.pdf

announcement-contract-agreement
11 ตุลาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการบริหารจัดการสนับสนุนพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/10/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๕๐๐.pdf

announcement-contract-agreement
11 ตุลาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจัดทำชุดเครื่องมือการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และทักษะสมองส่วนหน้า สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในกลุ่มโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/10/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๔๙๙.pdf

announcement-contract-agreement
11 ตุลาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการรณรงค์สื่อสารสร้างการรับรู้รูปแบบการศึกษาที่ตอบโจทย์ชีวิต

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/10/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๔๙๘.pdf

announcement-contract-agreement
11 ตุลาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการบริการจัดทำป้ายและติดตั้งสติกเกอร์ภายในสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/10/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๔๙๖.pdf

announcement-contract-agreement
11 ตุลาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ รายงานสร้างคน สร้างโอกาส สร้างงาน และสมุดโน้ตฉันคือก้อนหินก้อนหนึ่ง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/10/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๔๙๕.pdf

announcement-contract-agreement
11 ตุลาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่การทำงานโครงการส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้และพัฒนาทักษะเยาวชน และแรงงานนอกระบบ ปี 2566 ผ่านเว็บไซต์ กสศ

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/10/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๔๙๓.pdf

announcement-contract-agreement
11 ตุลาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการสื่อสารรณรงค์การส่งเสริมโอกาสแห่งการเรียนรู้ตามศักยภาพอย่างเสมอภาค

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/10/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๔๙๒.pdf

announcement-contract-agreement
11 ตุลาคม 2566ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ประจำปีงบประมาณ 2567 ปรับแผนครั้งที่ 2

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/10/ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง-กสศ.-ปีงบประมาณ-2567-ปรับแผนครั้งที่-2.pdf

procurement_plan
10 ตุลาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการบริหารจัดการสนับสนุนเสวนาทางวิชาการเพื่อสื่อสารนโยบายระบบนิเวศการเรียนรู้ที่เสมอภาค

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/10/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๔๙๑.pdf

announcement-contract-agreement
10 ตุลาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการถอดบทเรียนเพื่อหาโอกาสในการขยายผลรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อลดการเรียนรู้ถดถอยและฟื้นฟูการเรียนรู้ให้ผู้เรียน

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/10/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๔๙๐.pdf

announcement-contract-agreement
10 ตุลาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการออกแบบและผลิตคู่มือนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/10/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๔๘๙.pdf

announcement-contract-agreement
10 ตุลาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการวิเคราะห์และสกัดชุดความรู้โครงการขยายผลและต่อยอดทุนส่งเสริมโอกาสที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 2566

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/10/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๔๘๗.pdf

announcement-contract-agreement
10 ตุลาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการถอดบทเรียนครูแกนนำและพัฒนาชุดกิจกรรมสำหรับโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/10/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๔๘๕.pdf

announcement-contract-agreement
10 ตุลาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อตัดต่อคลิปวิดีโอและออกแบบอาร์ตเวิร์ค

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/10/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๔๘๔.pdf

announcement-contract-agreement
10 ตุลาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจัดจ้างบริหารจัดการงานสื่อสารสาธารณะและระดมความร่วมมือ

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/10/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๔๘๓.pdf

announcement-contract-agreement
10 ตุลาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการนิทรรศการการศึกษาที่ทุกคนมีทางเลือกและตอบโจทย์ชีวิต โอกาส OPENHOUSE

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/10/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๔๘๑.pdf

announcement-contract-agreement
10 ตุลาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้การบริหารรายงานการเงินและรายงานความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ภาคเหนือ และภาคเหนือตะวันตก

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/10/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๔๘๐.pdf

announcement-contract-agreement
10 ตุลาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจ้างออกแบบและผลิตคู่มือการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาการบริหารจัดการห้องเรียนและแผนการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้นที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกล

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/10/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๔๗๙.pdf

announcement-contract-agreement
9 ตุลาคม 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการบริหารจัดการชุดนิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมเคลื่อนที่เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/10/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-โครงการบริหารจัดการชุดนิทรรศการฯ.pdf

procurement
6 ตุลาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ถึง 30 กันยายน 2566)

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/10/ประจำไตรมาส-4-1-กรกฎาคม-2566-30-กันยายน-2566.pdf

procurement
6 ตุลาคม 2566ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการถอดบทเรียนและจัดการองค์ความรู้โครงการส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้และพัฒนาทักษะเยาวชนและแรงงานนอกระบบ ปีที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/10/ยกเลิกประกาศ-ประกวดราคาโครงการถอดบทเรียนและจัดการองค์ความรู้ฯ.pdf

procurement
6 ตุลาคม 2566ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ประจำปีงบประมาณ 2567 ปรับแผนครั้งที่ 1

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/10/ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง-กสศ.-ปีงบประมาณ-2567-ปรับแผนครั้งที่-1.pdf

procurement_plan
4 ตุลาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจัดจ้างออกแบบและนำเสนอความคิดเพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ กสศ. ในรูปแบบของที่ระลึก

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/10/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๔๗๘.pdf

announcement-contract-agreement
4 ตุลาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการสร้างสรรค์สื่อเพื่อขับเคลื่อนมหกรรมโรงเรียนและครูสู่ผู้นำการเปลี่ยนแปลง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/10/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๔๗๖.pdf

announcement-contract-agreement
4 ตุลาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการสำรวจการรับรู้ ความพึงพอใจและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย กสศ.

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/10/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๔๗๕.pdf

announcement-contract-agreement
4 ตุลาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการพัฒนารูปแบบและกลไกการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสพื้นที่ภาคกลางภายใต้โครงการส่องทางทุน

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/10/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๔๗๔.pdf

announcement-contract-agreement
4 ตุลาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการพัฒนาระบบเพื่อออกแบบการบริหารโครงการส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะเยาวชนและแรงงานนอกระบบ ปี 2566

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/10/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๔๗๓.pdf

announcement-contract-agreement
4 ตุลาคม 2566สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2566

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/10/รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง-เดือนกันยายน-2566-1.pdf

monthly-procurement-summary
3 ตุลาคม 2566ประกาศ กสศ. เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษา โครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” ปีการศึกษา 2566true-potential-scholarship fund
3 ตุลาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจ้างบริการเพื่อสนับสนุนงานสำนักพัฒนาคุณภาพครูฯ ในส่วนของการสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกับมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี และงานด้านการพัฒนาขยายผลคุณภาพครู

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/10/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๔๗๒.pdf

announcement-contract-agreement
3 ตุลาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการวีดิทัศน์โครงการส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้สำหรับเยาวชนนอกระบบการศึกษา

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/10/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๔๗๐.pdf

announcement-contract-agreement
3 ตุลาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการวิเคราะห์และพัฒนาหน่วยจัดการเรียนรู้สำหรับเยาวชนนอกระบบการศึกษาปี ๒๕๖๖

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/10/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๔๖๙.pdf

announcement-contract-agreement
3 ตุลาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการบริหารรายงานการเงินและรายงานผลการดำเนินงานโครงการของหน่วยจัดการเรียนรู้ภายใต้โครงการส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี ๒๕๖๖ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/10/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๔๖๘.pdf

announcement-contract-agreement
3 ตุลาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการพัฒนาหน่วยจัดการเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/10/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๔๖๖.pdf

announcement-contract-agreement
3 ตุลาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์แนะนำกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/10/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๔๖๕.pdf

announcement-contract-agreement
3 ตุลาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการสนับสนุนการจัดการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการขับเคลื่อนขบวนการโรงเรียนพัฒนาตนเอง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/10/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๔๖๔.pdf

announcement-contract-agreement
3 ตุลาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจ้างบริการสนับสนุนงานของฝ่ายพัสดุ สัญญา และอาคารสถานที่

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/10/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๔๖๓.pdf

announcement-contract-agreement
3 ตุลาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการการประเมินเชิงพัฒนา (Developmental Evaluation) เพื่อพัฒนาพี่เลี้ยงและหน่วยจัดการเรียนรู้

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/10/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๔๖๒.pdf

announcement-contract-agreement
3 ตุลาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจ้างบริการเพื่อสนับสนุนบุคลากรจัดทำเอกสารโครงการพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเยาวชนนอกระบบการศึกษา ปี 2566

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/10/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๔๖๑.pdf

announcement-contract-agreement
3 ตุลาคม 2566ประกวดราคาจ้างโครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา Contact Center ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/10/ประกวดราคาจ้างโครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ.pdf

procurement
2 ตุลาคม 2566ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ประจำปีงบประมาณ 2567

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/10/แผนจัดซื้อจัดจ้าง-กสศ.-ปีงบประมาณ-2567-ปรับแผนครั้งแรก.pdf

procurement_plan
29 กันยายน 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบบริหารจัดการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ประกาศราคากลาง_แบบ บก.04 จ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบบริหารจัดการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

announcement
29 กันยายน 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อจัดทำร่างข้อกำหนดของผู้ว่าจ้าง หรือ TOR (Term of Reference)ระบบการจัดการทรัพยากรองค์กร (ERP) ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/ประกาศราคากลาง-กสศ.โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อจัดทำร่างข้อกำหนดของผู้ว่าจ้างฯ.pdf

announcement
29 กันยายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างคนดูแลระบบภาพเสียงห้องประชุมสำนักงานกสศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/10/20231004112658.pdf

29 กันยายน 2566ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการเพื่อจัดทำร่างข้อกำหนดของผู้ว่าจ้าง หรือ TOR (Term of Reference) ระบบการจัดการทรัพยากรองค์กร(ERP)ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/10/ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการเพื่อจัดทำร่างข้อกำหนดฯ.pdf

procurement
28 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจ้างสนับสนุนการดำเนินงานโครงการจัดทำต้นแบบระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ การดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และบริหารงานทั่วไปภายใต้สำนักพัฒนาหลักประกันโอกาสทางการศึกษา

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๔๕๙.pdf

announcement-contract-agreement
28 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการออกแบบและผลิตสื่อสนับสนุนนักศึกษาทุน รุ่นที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๔๕๘.pdf

announcement-contract-agreement
28 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการอบรมเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร กสศ. หลักสูตร Coaching for high performance

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๔๕๕.pdf

announcement-contract-agreement
28 กันยายน 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจัดทำเครื่องมือสื่อสารองค์ความรู้งานวิจัยสู่สาธารณะในเวทีสัมมนาวิชาการและนวัตกรรมเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาประจำปี

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/ประกาศราคากลาง-กสศ.-โครงการจัดทำเครื่องมือสื่อสารองค์ความรู้งานวิจัยสู่สาธารณะฯ.pdf

announcement
28 กันยายน 2566ประกวดราคาจ้างโครงการสนับสนุนการพัฒนาหน่วยจัดการเรียนรู้สำหรับเยาวชนนอกระบบการศึกษา ปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Final_ประกวดราคาจ้างโครงการสนับสนุนการพัฒนาหน่วยจัดการเรียนรู้ฯ

procurement
28 กันยายน 2566ประกวดราคาจ้างโครงการจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณและโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Final_ประกวดราคาจ้างโครงการจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณฯ

procurement
28 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจ้างผู้ตรวจสอบเพื่อตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโครงการ ตามแผนการตรวจสอบปี 2566

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/10/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๔๓๙.pdf

announcement-contract-agreement
28 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการสนับสนุนความร่วมมือการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่สู่ทักษะพื้นฐานของทุนมนุษย์ที่ยั่งยืน

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/10/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๔๓๗.pdf

announcement-contract-agreement
28 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการรวบรวมและจัดทำข้อมูลครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี รุ่น 5 เพื่อเป็นฐานข้อมูลครูและการจัดทำหนังสือเผยแพร่ในงานพระราชทานรางวัล

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/10/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๔๓๔.pdf

announcement-contract-agreement
28 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการถ่ายทำวิดีโอเพื่อขับเคลื่อนภารกิจลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/10/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๔๓๖.pdf

announcement-contract-agreement
28 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการเผยแพร่สื่อสารสนับสนุนการดำเนินงานลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/10/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๒๘๔.pdf

announcement-contract-agreement
28 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการสนับสนุนพัฒนาอัปเดตข้อมูลบนเว็บไซต์ กสศ.

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/10/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๒๘๒.pdf

announcement-contract-agreement
28 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจัดพิมพ์รายงานประจำปี 2565announcement-contract-agreement
28 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์เพื่อสร้างการรับรู้และส่งเสริมการศึกษาที่เสมอภาค

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/10/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๒๗๘.pdf

announcement-contract-agreement
28 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการต่ออายุสิทธิการใช้งาน Adobe Creative Cloud ของกสศ.

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/10/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๒๗๖.pdf

announcement-contract-agreement
28 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการผลิตถ่ายทำการสร้างสัมพันธ์เครือข่ายการทำงานและส่งเสริมศักยภาพครู

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/10/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๒๗๕.pdf

announcement-contract-agreement
28 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจัดทำชุดสื่อกราฟิกเผยแพร่ข้อมูลงานวิจัยของสถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (วสศ.)

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/10/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๒๗๔.pdf

announcement-contract-agreement
28 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการสื่อสารโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2566

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/10/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๒๗๓.pdf

announcement-contract-agreement
28 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการสนับสนุนการจัดสรรเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/10/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๒๗๑.pdf

announcement-contract-agreement
28 กันยายน 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการปรับปรุงแพลตฟอร์มเพื่อการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำ สำหรับนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/ประกาศราคากลาง-กสศ.-โครงการปรับปรุงแพลตฟอร์มเพื่อการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำฯ.pdf

announcement
28 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการสนับสนุนการสร้างการมีส่วนร่วมของสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/10/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๒๗๐.pdf

announcement-contract-agreement
28 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการสนับสนุนบุคลากรงานบริหารความเสี่ยงองค์กร

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/10/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๒๖๘.pdf

announcement-contract-agreement
28 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการผลิตสื่อเพื่อผลักดันวาระการศึกษาทางเลือกเฉพาะกลุ่ม

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/10/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๒๖๙.pdf

announcement-contract-agreement
28 กันยายน 2566ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำเครื่องมือสื่อสารองค์ความรู้งานวิจัยสู่สาธารณะ ในเวทีสัมมนาวิชาการและนวัตกรรมเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาประจำปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/10/ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำเครื่องมือสื่อสารองค์ความรู้ฯ.pdf

procurement
28 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจัดจ้างบริหารเครือข่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/10/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๒๖๗.pdf

announcement-contract-agreement
28 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการดูแลและบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการโครงการ PMS

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/10/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๒๖๕.pdf

announcement-contract-agreement
28 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์แนะนำกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/10/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๒๖๐.pdf

announcement-contract-agreement
28 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจัดจ้างผลิตคลิปวิดีโอสร้างความเข้าใจการใช้เครื่องมือ PMT ในโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/10/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๒๕๓.pdf

announcement-contract-agreement
28 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/10/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๒๔๙.pdf

announcement-contract-agreement
28 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการบรรณาธิการการพิมพ์และจัดพิมพ์หนังสือความรู้ ห้องเรียนพื้นฟูหลังโควิด-19

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/10/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๑๘๖.pdf

announcement-contract-agreement
28 กันยายน 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณและโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารสำนักงาน

ประกาศราคากลาง_แบบ บก.06_จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณฯ

announcement
28 กันยายน 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการสนับสนุนการพัฒนาหน่วยจัดการเรียนรู้สำหรับเยาวชนนอกระบบการศึกษา ปี 2566

ประกาศราคากลาง_แบบ-บก.06_สนับสนุนการพัฒนาหน่วยจัดการเรียนรู้ฯ

announcement
27 กันยายน 2566(ร่าง) ประกวดราคาจ้างโครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา Contact Center ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กสศ.

procurement
27 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจัดทำสื่อวิดีโอสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาเพื่อสื่อสารสาธารณะ

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๔๓๑.pdf

announcement-contract-agreement
27 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการผลิตชุดสื่อเพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้าใจโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๔๒๗.pdf

announcement-contract-agreement
27 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจ้างผู้ตรวจสอบเพื่อตรวจสอบระบบการควบคุมภายในสินทรัพย์ถาวร ตามแผนการตรวจสอบปี 2566

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๔๒๙.pdf

announcement-contract-agreement
27 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมเพื่อการต่อยอดขยายผลการทำงานของโครงการพัฒนาเครือข่ายการทำงานร่วมกันระดับภูมิภาคของสถาบันผลิตและพัฒนาครูในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ประจำปี 2566

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๔๒๖.pdf

announcement-contract-agreement
27 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการต่ออายุ Tableau License

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๔๒๕.pdf

announcement-contract-agreement
27 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการ Zoom Meeting Biz Plus และ Zoom Large Meeting 15 License

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๔๒๔.pdf

announcement-contract-agreement
27 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการบริหารจัดการงานมอบรางวัลโครงการพัฒนาความยั่งยืนของนวัตกรรมเครือข่ายสถานศึกษาเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๓๔๔.pdf

announcement-contract-agreement
27 กันยายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างบริการระบบจัดทำเงินเดือนและระบบบันทึกจัดเก็บข้อมูลพนักงานประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/10/20231002153449.pdf

procurement
27 กันยายน 2566ผู้ที่ผ่านการทดสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีโครงการ กสศ. วันที่ 28 กันยายน 2566

ดาวน์โหลด

notice-results
27 กันยายน 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา Contact Center

ประกาศราคากลาง_แบบ-บก.06_ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กสศ.

announcement
26 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการพัฒนาครูและนักจัดการศึกษาด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ Exploratory Action research สำหรับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๔๐๔.pdf

announcement-contract-agreement
26 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อการขับคลื่อนการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนและระบบนิเวศการเรียนรู้

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๔๐๓.pdf

announcement-contract-agreement
26 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการ Notebook สำหรับใช้ในองค์กร

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๔๐๒.pdf

announcement-contract-agreement
26 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจัดจ้างออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ กสศ. ในรูปแบบเสื้อแจ็คเก็ต

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๔๐๐.pdf

announcement-contract-agreement
26 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการดูแลและปรับปรุงระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักพัฒนาหลักประกันโอกาสทางการศึกษากองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๓๙๘.pdf

announcement-contract-agreement
26 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการพัฒนาและแก้ไขระบบบริหารจัดการโอนเงินตรงให้นักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น ปี 2566

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๓๙๗.pdf

announcement-contract-agreement
26 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจ้างบริการสนับสนุนงานของฝ่ายพัสดุ สัญญา และอาคารสถานที่

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๓๙๕.pdf

announcement-contract-agreement
26 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการ จัดจ้างบริหารจัดการข้อมูลและการติดตามสถานศึกษา ภายใต้ โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค)

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๓๙๓.pdf

announcement-contract-agreement
26 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจัดทำนิทรรศการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๓๙๒.pdf

announcement-contract-agreement
26 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการผลิตวีดิทัศน์เพื่อสื่อสารความเสมอภาคทางการศึกษาเพื่อการมีงานทำของผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษภายใต้ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๓๘๙.pdf

announcement-contract-agreement
26 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจัดซื้อจอมอนิเตอร์และอุปกรณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ ชั้น 12 สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๓๘๘.pdf

announcement-contract-agreement
26 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการบริการจัดทำและติดตั้งสติกเกอร์ภายในสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๓๘๗.pdf

announcement-contract-agreement
26 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการบริหารจัดการชุดข้อมูลสำหรับงานโครงการส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้และพัฒนาทักษะเยาวชนและแรงงานนอกระบบ ปี 2566

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๓๘๖.pdf

announcement-contract-agreement
26 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการสังคราะห์ข้อมูลการทำงานโครงการส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ที่ใช้ชุมชนเป็นฐานระดับพื้นที่

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๓๘๕.pdf

announcement-contract-agreement
26 กันยายน 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาช่องทางการสื่อสารเพื่อสนับสนุนงานมหกรรมโรงเรียนและครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-โครงการพัฒนาช่องทางการสื่อสารเพื่อสนับสนุนฯ.pdf

procurement
26 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการสังเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยและจัดทำเครื่องมือสื่อสารนโยบายระบบหลักประกันโอกาสทางการศึกษา

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๓๘๔.pdf

announcement-contract-agreement
26 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจัดพิมพ์ชุดสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสื่อสารภาพลักษณ์กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๓๗๙.pdf

announcement-contract-agreement
26 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจ้างบริการเพื่อปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการของสำนักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนการดำเนินงานที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๓๗๘.pdf

announcement-contract-agreement
26 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจัดจ้างผลิตวิดีโอสอนการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๓๗๔.pdf

announcement-contract-agreement
26 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจัดการถอดองค์ความรู้ผ่านกระบวนการ Visual Note บันทึกด้วยภาพ

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๓๖๖.pdf

announcement-contract-agreement
26 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการสิทธิการใช้งานแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อเสริมสร้างความผูกพัน พฤติกรรมเชิงบวกและการมีส่วนร่วม ระหว่างบุคลากร กสศ.

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๓๔๕.pdf

announcement-contract-agreement
26 กันยายน 2566ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการบ่มเพาะแนวคิดเชิงนวัตกรรมเพื่อสร้างผลลัพธ์การเรียนรู้ผ่านการจัดสรรอินเทอร์เน็ตให้แก่นักเรียนทุนเสมอภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/ยกเลิกประกาศ-ประกวดราคาจ้างโครงการบ่มเพาะฯ.pdf

procurement
26 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจ้างบุคคลเพื่อสนับสนุนงานสำนักสื่อสารสาธารณะและระดมความร่วมมือ

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๓๔๓.pdf

announcement-contract-agreement
26 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการเครือข่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ร่วมขับเคลื่อนนโยบายสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๓๔๒.pdf

announcement-contract-agreement
26 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการผลิตสื่อสนับสนุนและสร้างความเข้าใจทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๓๔๑.pdf

announcement-contract-agreement
26 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการผลิตสื่อวีดิทัศน์รวมพลังเครือข่ายเพื่อเส้นทางสายอาชีพ

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๓๓๙.pdf

announcement-contract-agreement
26 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์งานเสวนาวิชาการนานาชาติ เรื่องการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๓๓๘.pdf

announcement-contract-agreement
26 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการติดตามและสนับสนุนการบริหารสัญญาภาคีร่วมดำเนินงานของสำนักพัฒนาคุณภาพครูและสถานศึกษา

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๓๓๖.pdf

announcement-contract-agreement
26 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์สนับสนุนนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๓๓๔.pdf

announcement-contract-agreement
26 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจัดทำเครื่องมือสื่อสารนโยบายระบบทุนการศึกษายุติวงจรยากจนข้ามรุ่น

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๓๓๓.pdf

announcement-contract-agreement
26 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการสนับสนุนงานรับสมัครและพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครรับทุนโครงการพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๓๓๒.pdf

announcement-contract-agreement
26 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการศึกษาเส้นทางชีวิตด้านการเรียนรู้ตามกลุ่มเป้าหมายของ กสศ.

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๓๓๑.pdf

announcement-contract-agreement
26 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการสนับสนุนการกำกับติดตามสัญญารับทุนการศึกษาของ กสศ.

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๓๓๐.pdf

announcement-contract-agreement
26 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจัดการข้อมูลความรู้และผลิตเครื่องมือสื่อสารนวัตกรรมการศึกษาที่ทุกคนมีทางเลือกและตอบโจทย์ชีวิต

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๓๒๖.pdf

announcement-contract-agreement
26 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางการสนับสนุนการผลิตและพัฒนาครูสำหรับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๓๒๙.pdf

announcement-contract-agreement
26 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจัดทำภาพเล่าเนื้อหาเพื่อการสื่อสารสาธารณะ

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๓๒๕.pdf

announcement-contract-agreement
26 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการให้คำปรึกษาและติดตามด้านการเงินการบัญชีและการพัสดุสำหรับโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๓๒๔.pdf

26 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจัดจ้างระบบคัดกรองความยากจนสำหรับนักศึกษาทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ ปีการศึกษา 2566

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๓๒๓.pdf

announcement-contract-agreement
26 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจัดทำชุดสื่อข้อเสนอนโยบาย กสศ. ผ่านกิจกรรมการเลือกตั้ง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๓๒๐.pdf

announcement-contract-agreement
26 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการการจัดการกิจกรรมทดลองขายของในรูปแบบแบบ onsite ของโครงการ equity partnership

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๓๑๙.pdf

announcement-contract-agreement
26 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจัดเวทีสาธารณะเพื่อขับเคลื่อนนโยบายความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๔๕๖.pdf

announcement-contract-agreement
26 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจัดจ้างผลิตและส่งเล่มคู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ภายใต้โครงการจัดทำต้นแบบระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ การดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับสถานศึกษาและหน่วยกำกับติดตาม

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๔๕๓.pdf

announcement-contract-agreement
26 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการงานจัดจ้างวิเคราะห์ข้อมูลสถานะความยากจนของผู้ขอรับทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ ปีการศึกษา 2566

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๔๕๑.pdf

announcement-contract-agreement
26 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจ้างบริการตรวจสอบทรัพย์สินสำนักงาน กสศ. สำหรับรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๖

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๔๕๐.pdf

announcement-contract-agreement
26 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจัดจ้างบริหารจัดการและประสานงานหน่วยงานต้นสังกัด (สพฐ. และ สถ.) ภายใต้แผนงานพัฒนาระบบหลักประกันความเสมอภาคทางการศึกษา (ปฐมวัย – ภาคบังคับ)

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๔๔๙.pdf

announcement-contract-agreement
26 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการผลิตสื่อวิดีโอความก้าวหน้าการดำเนินงานแผนงานพัฒนาระบบหลักประกันความเสมอภาคทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๖

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๔๔๘.pdf

announcement-contract-agreement
26 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจัดจ้างผลิตเสื้อเพื่อประชาสัมพันธ์การต่อยอดและขยายผลการทำงานร่วมกับเครือข่ายครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีฯ

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๔๒๓.pdf

announcement-contract-agreement
26 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจัดจ้างผลิตวิดีโอในรูปแบบกราฟิกการอบรมการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค สังกัด พศ. เพื่อการใช้งานในระบบ E-learning

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๔๑๗.pdf

announcement-contract-agreement
26 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการสนับสนุนและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายนานาชาติเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๔๑๖.pdf

announcement-contract-agreement
26 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจัดจ้างจัดส่งคู่มือการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข สำหรับสถานศึกษา และคู่มือสนับสนุนการดำเนินงานติดตามสถานศึกษา สำหรับหน่วยกำกับติดตาม ปีการศึกษา 2566

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๔๑๕.pdf

announcement-contract-agreement
26 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการพัฒนาเครือข่ายการทำงานร่วมกันระดับภูมิภาคของสถาบันผลิตและพัฒนาครูในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ประจำปี 2566

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๔๑๓.pdf

announcement-contract-agreement
26 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจัดจ้างผลิตเนื้อหาเพื่อสนับสนุนภารกิจงาน กสศ.

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๔๑๔.pdf

announcement-contract-agreement
26 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจ้างบริหารการประชุมรับฟังความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานร่วมกับกลุ่มสถานศึกษาต้นแบบที่ดำเนินงานร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๔๑๑.pdf

announcement-contract-agreement
26 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของนวัตกรภายใต้ห้องปฏิบัติการเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (Equity Lab)

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๔๑๐.pdf

announcement-contract-agreement
26 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการบริหารจัดการสนับสนุนลงพื้นที่ ๓ จังหวัดในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากนานาชาติเพื่อพัฒนาหน่วยจัดการเรียนรู้

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๔๐๗.pdf

announcement-contract-agreement
26 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลเพื่อเผยแพร่งานวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ๖๖๐๐๐๔๐๘

announcement-contract-agreement
26 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการการบริหารงานประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ปี 2566

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๔๐๖.pdf

announcement-contract-agreement
26 กันยายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตภายในสำนักงาน วงจรที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/10/20231004101453.pdf

procurement
25 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการออกแบบและจัดทำแพลตฟอร์มสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ของสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๓๒๒.pdf

announcement-contract-agreement
25 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจัดจ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์ชี้แจงปฏิทินและขั้นตอนการดำเนินงาน โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๓๒๑.pdf

announcement-contract-agreement
25 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน กสศ.

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๓๑๔.pdf

announcement-contract-agreement
25 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจัดจ้างบริหารจัดการงานสื่อสารสาธารณะและระดมความร่วมมือ

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๓๑๗.pdf

announcement-contract-agreement
25 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการออกแบบและผลิตสื่อนวัตกรรมการสร้างความเสมอภาครูปแบบภาษาอังกฤษ

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๓๑๓.pdf

announcement-contract-agreement
25 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการบริหารจัดการสนับสนุนพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๓๑๒.pdf

announcement-contract-agreement
25 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การเตรียมการบรรจุและแต่งตั้งครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๒๙๔.pdf

announcement-contract-agreement
25 กันยายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสื่อสารรณรงค์ขับเคลื่อนสร้างการเรียนรู้ความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/20230927105458.pdf

procurement
25 กันยายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสังเคราะห์ข้อมูลกฎหมายเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเชิงนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/20230927100906.pdf

procurement
22 กันยายน 2566ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำคลิปวีดีโอและสื่อ Social media เพื่อสื่อสารขับเคลื่อนนโยบายในงานมหกรรมโรงเรียนและครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำคลิปวีดีโอฯ.pdf

procurement
22 กันยายน 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจัดทำคลิปวีดีโอและสื่อ social media เพื่อสื่อสารขับเคลื่อนนโยบายในงานมหกรรมโรงเรียนและครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/ประกาศราคากลาง-กสศ.-โครงการจัดทำคลิปวีดีโอและสื่อ-social-mediaฯ.pdf

announcement
22 กันยายน 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการสื่อสารรณรงค์ขับเคลื่อนสร้างการรับรู้ความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างยั่งยืน

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/ประกาศราคากลางโครงการสื่อสารรณรงค์ขับเคลื่อนสร้างการรับรู้.pdf

announcement
22 กันยายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขับเคลื่อนสื่อสารสาธารณะและสร้างการรับรู้เพื่อการศึกษาที่ตอบโจทย์ชีวิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/20230925132240.pdf

procurement
22 กันยายน 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสังคมสร้างสรรค์ของคนสอน และขับเคลื่อนระบบนิเวศการเรียนรู้ ของสำนักพัฒนาคุณภาพครู และสถานศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ_โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ

procurement
21 กันยายน 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการขับเคลื่อนและบริหารจัดการความรู้บทเรียนจากหนังสือ Creative Thinking in School เพื่อการคิดสร้างสรรค์ในโรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-โครงการขับเคลื่อนและบริหารจัดการฯ.pdf

procurement
21 กันยายน 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างตรวจสอบโครงการให้ทุนและตรวจติดตามผลการตรวจสอบ ตามแผนงาน ปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ_จ้างตรวจสอบโครงการให้ทุนและตรวจติดตามผลฯ

procurement
20 กันยายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดทำชุดเครื่องมือการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และทักษะสมองส่วนหน้า สำหรับอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในกลุ่มโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/20230925153951.pdf

procurement
20 กันยายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการสนับสนุนโครงการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะกฤตทางการศึกษา ภายใต้โครงการมาตรการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา จังหวัดราชบุรี (Zero Dropout)

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-โครงการสนับสนุนโครงการช่วยเหลือฯ.pdf

procurement
20 กันยายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการรณรงค์สื่อสารสร้างการรับรู้รูปแบบการศึกษาที่ตอบโจทย์ชีวิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/20230925145438.pdf

procurement
20 กันยายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบริหารจัดการสนับสนุนพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/20230925135204.pdf

procurement
19 กันยายน 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการรณรงค์สื่อสารสร้างการรับรู้รูปแบบการศึกษาที่ตอบโจทย์ชีวิต

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/โครงการรณรงค์สื่อสารสร้างการรับรู้.pdf

announcement
19 กันยายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบริการจัดทำป้ายและติดตั้งสติกเกอร์ภายในสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/20230921113804.pdf

procurement
19 กันยายน 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการบริหารจัดการสนับสนุนพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/โครงการบริหารจัดการสนับสนุนพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ.pdf

announcement
18 กันยายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ รายงานสร้างคน สร้างโอกาส สร้างงาน และสมุดโน้ตฉันคือก้อนหินก้อนหนึ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/20230920105736.pdf

procurement
18 กันยายน 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการบริหารเว็บไซต์ วสศ. และจัดทำสื่อการเผยแพร่ความรู้ของ วสศ. และ Equity Lab ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ_โครงการบริหารเว็บไซต์ วสศ. และจัดทำสื่อฯ

procurement
15 กันยายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการออกแบบและผลิตคู่มือนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/20230918172137.pdf

procurement
15 กันยายน 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ รายงานสร้างคน สร้างโอกาส สร้างงาน และสมุดโน้ตฉันคือก้อนหินก้อนหนึ่ง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/โครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์.pdf

announcement
15 กันยายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่การทำงานโครงการส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้และพัฒนาทักษะเยาวชนและแรงงานนอกระบบปี 2566 ผ่านเว็บไซต์ กสศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/20230919110023.pdf

procurement
15 กันยายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการถอดบทเรียนเพื่อหาโอกาสในการขยายผลรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อลดการเรียนรู้ถดถอยและฟื้นฟูการเรียนรู้ให้ผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/20230920101408.pdf

procurement
15 กันยายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสื่อสารรณรงค์การส่งเสริมโอกาสแห่งการเรียนรู้ตามศักยภาพอย่างเสมอภาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/20230919100729.pdf

procurement
15 กันยายน 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการสนับสนุนการจัดสรรเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-โครงการสนับสนุนการจัดสรรเงินฯ.pdf

procurement
15 กันยายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบริหารจัดการสนับสนุนเสวนาทางวิชาการเพื่อสื่อสารนโยบายระบบนิเวศการเรียนรู้ที่เสมอภาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/20230919093238.pdf

procurement
14 กันยายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้างบริหารจัดการงานสื่อสารสาธารณะและระดมความร่วมมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/20230918164440.pdf

procurement
14 กันยายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวิเคราะห์และสกัดชุดความรู้โครงการขยายผลและต่อยอดทุนส่งเสริมโอกาสที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/20230918155926.pdf

procurement
14 กันยายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบริหารจัดการการลงพื้นที่คัดกรองความยากจนผู้ขอรับทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ ปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/20230919144922.pdf

procurement
14 กันยายน 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการสื่อสารรณรงค์การส่งเสริมโอกาสแห่งการเรียนรู้ตามศักยภาพอย่างเสมอภาค

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/โครงการสื่อสารรณรงค์การส่งเสริมโอกาสแห่งการเรียนรู้ตามศักยภาพอย่างเสมอภาค.pdf

announcement
14 กันยายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการถอดบทเรียนครูแกนนำและพัฒนาชุดกิจกรรมสำหรับโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/20230919132239.pdf

procurement
14 กันยายน 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการถอดบทเรียนเพื่อหาโอกาสในการขยายผลรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อลดการเรียนรู้ถดถอยและฟื้นฟูการเรียนรู้ให้ผู้เรียน

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/ประกาศราคากลางถอดบทเรียนเพื่อหาโอกาสในการขยายผลรูปแบบการจัดการเรียนรู้.pdf

announcement
14 กันยายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อตัดต่อคลิปวิดีโอและออกแบบอาร์ตเวิร์ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/20230920094855.pdf

procurement
13 กันยายน 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการสื่อสารและส่งเสริมกลไกการทำงาน ของโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะ_โครงการจัดจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลฯ

procurement
13 กันยายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการนิทรรศการการศึกษาที่ทุกคนมีทางเลือกและตอบโจทย์ชีวิต โอกาส OPENHOUSE โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/20230914105357.pdf

procurement
12 กันยายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้การบริหารรายงานการเงินและรายงานความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ภาคเหนือ และภาคเหนือตะวันตก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/20230914165023.pdf

procurement
12 กันยายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสำรวจการรับรู้ ความพึงพอใจและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย กสศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/20230914161708.pdf

procurement
12 กันยายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนารูปแบบและกลไกการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสพื้นที่ภาคกลางภายใต้โครงการส่องทางทุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/20230914145945-1.pdf

procurement
12 กันยายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างออกแบบและผลิตคู่มือการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาการบริหารจัดการห้องเรียนและแผนการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้นที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/20230914143311-1.pdf

procurement
12 กันยายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสร้างสรรค์สื่อเพื่อขับเคลื่อนมหกรรมโรงเรียนและครูสู่ผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/20230914133020.pdf

procurement
12 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการบริหารจัดการประชาสัมพันธ์เชิงรุก โครงการพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ ปีการศึกษา 2566

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๓๔๐.pdf

announcement-contract-agreement
12 กันยายน 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการนิทรรศการการศึกษาที่ทุกคนมีทางเลือกและตอบโจทย์ชีวิต โอกาส OPENHOUSE

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/ประกาศราคากลางโครงการนิทรรศการการศึกษาที่ทุกคนมีทางเลือกและตอบโจทย์ชีวิต-โอกาส-OPENHOUSE.pdf

announcement
12 กันยายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้างออกแบบและนำเสนอความคิดเพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ กสศ. ในรูปแบบของที่ระลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/20230921095658.pdf

procurement
11 กันยายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างบริการเพื่อสนับสนุนงานสำนักพัฒนาคุณภาพครูฯ ในส่วนของการสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกับมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีและงานด้านการพัฒนาขยายผลคุณภาพครู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/20230918133006.pdf

procurement
11 กันยายน 2566ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ประจำปีงบประมาณ 2566 ปรับแผนครั้งที่ 43

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 66_ปรับแผนครั้งที่ 43

procurement_plan
11 กันยายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาระบบเพื่อออกแบบการบริหารโครงการส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะเยาวชนและแรงงานนอกระบบ ปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/20230918111404.pdf

procurement
11 กันยายน 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจ้างออกแบบและผลิตคู่มือการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาการบริหารจัดการห้องเรียน และแผนการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้นที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกล

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/โครงการจ้างออกแบบและผลิตคู่มือการบริหารจัดการ.pdf

announcement
11 กันยายน 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการสร้างสรรค์สื่อเพื่อขับเคลื่อนมหกรรมโรงเรียนและครูสู่ผู้นำการเปลี่ยนแปลง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/ประกาศราคากลางสร้างสรรค์สื่อเพื่อขับเคลื่อนมหกรรม.pdf

announcement
11 กันยายน 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการพัฒนารูปแบบและกลไกการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสพื้นที่ภาคกลางภายใต้โครงการส่องทางทุน

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/ประกาศราคากลางพัฒนารูปแบบและกลไกการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา.pdf

announcement
9 กันยายน 2566ประกาศ กสศ. เรื่อง ผลการคัดเลือกให้เป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครูในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีการศึกษา 2567, teachereef-2565 teachereef fund
8 กันยายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์แนะนำกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/20230913165159.pdf

procurement
8 กันยายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาหน่วยงานจัดการเรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/20230913162052.pdf

procurement
8 กันยายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบริหารรายงานการเงินและรายงานผลการดำเนินงานโครงการของหน่วยจัดการเรียนรู้ภายใต้โครงการส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2566 ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/20230913153224.pdf

procurement
8 กันยายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวิเคราะห์และพัฒนาหน่วยจัดการเรียนรู้สำหรับเยาวชนนอกระบบการศึกษาปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/20230913145039.pdf

procurement
8 กันยายน 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการสนับสนุนการสร้างเครือข่ายนักเรียนนักศึกษาและอาจารย์ ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง และทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการสนับสนุนการสร้างเครือข่ายฯ.pdf

procurement
8 กันยายน 2566ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาเว็บไซต์ กสศ. ในรูปแบบภาษาอังกฤษเพื่อเผยแพร่ผลงานและสื่อสารทางสังคมออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/ยกเลิกประกาศ-ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาเว็บไซต์-กสศ.-ในรูปแบบภาษาอังกฤษฯ.pdf

procurement
8 กันยายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวิเคราะห์และพัฒนาหน่วยจัดการเรียนรู้สำหรับเยาวชนนอกระบบการศึกษาปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/20230913140440.pdf

procurement
8 กันยายน 2566ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำสื่อพัฒนาเพื่อใช้ในการปฐมนิเทศนักศึกษาทุนนวัตกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Final_เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำสื่อพัฒนาเพื่อใช้ในการปฐมนิเทศฯ

procurement
8 กันยายน 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการพัฒนาระบบเพื่อออกแบบการบริหารโครงการส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะเยาวชนและแรงงานนอกระบบ ปี ๒๕๖๖

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/โครงการพัฒนาระบบเพื่อออกแบบการบริหารโครงการส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้.pdf

announcement
8 กันยายน 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจัดทำสื่อพัฒนาเพื่อใช้ในการปฐมนิเทศนักศึกษาทุนนวัตกรรม

ประกาศราคากลาง_แบบ-บก.06_จัดทำสื่อพัฒนาเพื่อใช้ในการปฐมนิเทศ

announcement
7 กันยายน 2566การประชุม “เวทีเสวนาการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดระยองเพื่อเตรียมคนระยองสู่สากล”notice_etc
7 กันยายน 2566ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4

ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 66 ครั้งที่ 4

procurement_plan
7 กันยายน 2566ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ประจำปีงบประมาณ 2566 ปรับแผนครั้งที่ 42

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 66_ปรับแผนครั้งที่ 42

procurement_plan
6 กันยายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสนับสนุนการจัดการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการขับเคลื่อนขบวนการโรงเรียนพัฒนาตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/20230908155107.pdf

procurement
6 กันยายน 2566สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง-เดือนสิงหาคม-2566.pdf

monthly-procurement-summary
6 กันยายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการการประเมินเชิงพัฒนา (Developmental Evaluation) เพื่อพัฒนาพี่เลี้ยงแะลหน่วยจัดการเรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/20230908152330.pdf

procurement
6 กันยายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างบริการสนับสนุนงานของฝ่ายพัสดุ สัญญา และอาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/20230908142914.pdf

procurement
6 กันยายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างบริการเพื่อสนับสนุนบุคลากรจัดทำเอกสารโครงการพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเยาวชนนอกระบบการศึกษาปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/20230908133300.pdf

procurement
6 กันยายน 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการพัฒนาช่องทางการสื่อสารเพื่อสนับสนุนงานมหกรรมโรงเรียนและครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง

แบบ-บก.06 พัฒนาช่องทางการสื่อสารเพื่อสนับสนุนงานมหกรรมโรงเรียน

announcement
5 กันยายน 2566ประกวดราคาจ้างโครงการบริหารจัดการชุดนิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมเคลื่อนที่เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/ประกวดราคาจ้างโครงการบริหารจัดการชุดนิทรรศการฯ.pdf

procurement
5 กันยายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการออกแบบและผลิตสื่อสนับสนุนนักศึกษาทุน รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/20230906143148.pdf

procurement
5 กันยายน 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการสนับสนุนการจัดการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการขับเคลื่อนขบวนการโรงเรียนพัฒนาตนเอง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/โครงการสนับสนุนการจัดการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้.pdf

announcement
5 กันยายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างสนับสนุนการดำเนินงานโครงการจัดทำต้นแบบระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ การดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และบริหารงานทั่วไปภายใต้สำนักพัฒนาหลักประกันโอกาสทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/20230907134228-1.pdf

procurement
5 กันยายน 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการบริหารจัดการชุดนิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมเคลื่อนที่เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา,

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/ประกาศราคากลาง-กสศ.-โครงการบริหารจัดการชุดนิทรรศการฯ.pdf

procurement announcement
4 กันยายน 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการบริหารจัดการความรู้เพื่อการจัดงานมหกรรมโรงเรียนและครู สู่ผู้นำการเปลี่ยนแปลง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-โครงการบริหารจัดการความรู้เพื่อการจัดงานมหกรรมฯ.pdf

procurement
4 กันยายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการอบรมเสริมสร้างสมรรถนะบุุคลากร กสศ. หลักสูตร Coaching for high performance โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/20230905111048.pdf

procurement
4 กันยายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดเวทีสาธารณะเพื่อขับเคลื่อนนโยบายความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/20230906101146.pdf

1 กันยายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการงานจัดจ้างวิเคราะห์ข้อมูลสถานะความยากจนของผู้ขอรับทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพปีการศึกษา 2466 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/20230905153243.pdf

procurement
1 กันยายน 2566ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาช่องทางการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและผลักดันการเปลี่ยนแปลง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาช่องทางการสื่อสารฯ.pdf

procurement
1 กันยายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้างผลิตและส่งเล่มคู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียนภายใต้โครงการจัดทำต้นแบบระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ การดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับสถานศึกษาและหน่วยกำกับติดตามโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/20230905134141.pdf

procurement
1 กันยายน 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการพัฒนาช่องทางการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและผลักดันการเปลี่ยนแปลง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/ประกาศราคากลาง-กสศ.-โครงการพัฒนาช่องทางการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ.pdf

announcement
1 กันยายน 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจัดเวทีสาธารณะเพื่อขับเคลื่อนนโยบายความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/โครงการจัดเวทีสาธารณะเพื่อขับเคลื่อนนโยบายความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา.pdf

announcement
1 กันยายน 2566ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ประจำปีงบประมาณ 2566 ปรับแผนครั้งที่ 41

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 66_ปรับแผนครั้งที่ 41

procurement_plan
31 สิงหาคม 2566ประกวดราคาจ้างโครงการถอดบทเรียนและจัดการองค์ความรู้โครงการส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้และพัฒนาทักษะเยาวชนและแรงงานนอกระบบ ปีที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Final_ประกวดราคาจ้างโครงการถอดบทเรียนและจัดการองค์ความรู้ฯ

procurement
31 สิงหาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างบริการตรวจสอบทรัพย์สินสำนักงาน กสศ. สำหรับรอบปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/20230904171453.pdf

procurement
31 สิงหาคม 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการผลิตสื่อรณรงค์และแพลทฟอร์มสำรวจสภาพจิตใจครูเพื่อการพัฒนาวิชาชีพครูและเปลี่ยนแปลงการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการผลิตสื่อรณรงค์และแพลทฟอร์มฯ.pdf

procurement
31 สิงหาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้างบริหารจัดการและประสานงานหน่วยงานต้นสังกัด (สพฐ. และ สถ.) ภายใต้แผนงานพัฒนาระบบหลักประกันความเสมอภาคทางการศึกษา (ปฐมวัย – ภาคบังคับ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/20230904161614.pdf

procurement
31 สิงหาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการผลิตสื่อวิดีโอความก้าวหน้าการดำเนินงานแผนงานพัฒนาระบบหลักประกันความเสมอภาคทางการศึกษา ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/09/20230904151600.pdf

procurement
30 สิงหาคม 2566ประกวดราคาจ้างโครงการผลิตสื่อวีดิทัศน์งานปฐมนิเทศนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Final_ประกวดราคาจ้างโครงการผลิตสื่อวีดิทัศน์งานปฐมนิเทศนักศึกษาฯ

procurement
30 สิงหาคม 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจัดจ้างบริหารจัดการและประสานงานหน่วยงานต้นสังกัด (สพฐ. และ สถ.) ภายใต้แผนงานพัฒนาระบบหลักประกันความเสมอภาคทางการศึกษา (ปฐมวัย – ภาคบังคับ)

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/08/ประกาศราคากลางโครงการจัดจ้างบริหารจัดการและประสานงานหน่วยงานต้นสังกัด.pdf

announcement
30 สิงหาคม 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการผลิตสื่อวีดิทัศน์งานปฐมนิเทศนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

ประกาศราคากลาง_แบบ-บก.06

announcement
29 สิงหาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสนับสนุนความร่วมมือการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่สู่ทักษะพื้นฐานของทุนมนุษย์ที่ยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/08/20230831105230.pdf

procurement
29 สิงหาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างผู้ตรวจสอบเพื่อตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโครงการ ตามแผนการตรวจสอบปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/08/20230831102437.pdf

procurement
25 สิงหาคม 2566(ร่าง) ประกวดราคาจ้างโครงการถอดบทเรียนและจัดการองค์ความรู้โครงการส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้และพัฒนาทักษะเยาวชนและแรงงานนอกระบบ ปีที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(ร่าง) Draft เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการถอดบทเรียนและจัดการองค์ความรู้ฯ

procurement
25 สิงหาคม 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าโครงการเช่าสถานที่ทำการของสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา อาคารเอส.พี.ชั้น ๑๒ (อาคารบี) และชั้น ๑๓ (อาคารเอและบี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/08/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเช่าสถานที่ทำการของสำนักงานกองทุนฯ.pdf

procurement
25 สิงหาคม 2566ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3

ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 66 ครั้งที่ 3

procurement_plan
25 สิงหาคม 2566ประกวดราคาจ้างโครงการบ่มเพาะแนวคิดเชิงนวัตกรรมเพื่อสร้างผลลัพธ์การเรียนรู้ผ่านการจัดสรรอินเทอร์เน็ตให้แก่นักเรียนทุนเสมอภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/08/ประกวดราคาจ้างโครงการบ่มเพาะแนวคิดเชิงนวัตกรรมฯ.pdf

procurement
25 สิงหาคม 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการถอดบทเรียนและจัดการองค์ความรู้โครงการส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้และพัฒนาทักษะเยาวชนและแรงงานนอกระบบ ปีที่ 1

ประกาศราคากลาง_แบบ บก.06

announcement
25 สิงหาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการถ่ายทำวิดีโอเพื่อขับเคลื่อนภารกิจลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/08/20230828103930.pdf

procurement
25 สิงหาคม 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการบ่มเพาะแนวคิดเชิงนวัตกรรมเพื่อสร้างผลลัพธ์การเรียนรู้ผ่านการจัดสรรอินเทอร์เน็ตให้แก่นักเรียนทุนเสมอภาค

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/08/ประกาศราคากลาง-กสศ.-โครบ่มเพาะแนวคิดเชิงนวัตกรรมเพื่อสร้างผลลัพธ์การเรียนรู้ฯ-1.pdf

announcement
24 สิงหาคม 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการถ่ายทำวิดีโอเพื่อขับเคลื่อนภารกิจลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/08/โครงการถ่ายทำวิดีโอเพื่อขับเคลื่อนภารกิจลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา.pdf

announcement
24 สิงหาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการสื่อสารรณรงค์สนับสนุนเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/08/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๑๔๐.pdf

announcement-contract-agreement
24 สิงหาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจัดจ้างรวบรวมและประมวลข้อมูลการคัดกรองความยากจนของเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/08/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๐๖๘.pdf

announcement-contract-agreement
24 สิงหาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการสื่อสารความร่วมมือและตัวแบบการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/08/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๑๔๒.pdf

announcement-contract-agreement
24 สิงหาคม 2566ประกาศสำนักงาน กสศ. เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของ กสศ. / 23 สิงหาคม 2566

ดาวน์โหลด

notice-results
24 สิงหาคม 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการสนับสนุนโครงการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา ภายใต้โครงการมาตรการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา จังหวัดราชบุรี (Zero Dropout)

20230821100930_ประกาศราคากลาง

announcement
24 สิงหาคม 2566ประกวดราคาจ้างโครงการสนับสนุนโครงการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา ภายใต้โครงการมาตรการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา จังหวัดราชบุรี (Zero Dropout) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Final_เอกสารประกวดราคาโครงการสนับสนุนโครงการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนฯ

procurement
24 สิงหาคม 2566ประกาศ ราคากลาง กสศ. โครงการสนับสนุนการจัดสรรเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/08/ประกาศราคากลาง-กสศ.-โครงการสนับสนุนการจัดสรรเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคฯ.pdf

announcement
24 สิงหาคม 2566ประกวดราคาจ้างโครงการสนับสนุนการจัดสรรเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/08/ประกวดราคาจ้างโครงการสนับสนุนการจัดสรรเงินฯ.pdf

procurement
23 สิงหาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการรวบรวมและจัดทำข้อมูลครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี รุ่น 5 เพื่อเป็นฐานข้อมูลครูและการจัดทำหนังสือเผยแพร่ในงานพระราชทานรางวัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/08/20230824171612.pdf

procurement
23 สิงหาคม 2566ประกาศ เปิดรับสมัคร การลงทะเบียนเข้าทดสอบความรู้ ความสามารถเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีโครงการของ กสศ.notice_etc
23 สิงหาคม 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจัดจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการสื่อสารและส่งเสริมกลไกการทำงาน ของโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข

ประกาศราคากลาง_จัดจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลฯ

announcement
23 สิงหาคม 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการปรับปรุงระบบบริหารข้อมูลนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2566

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/08/ประกาศราคากลาง-กสศ.-ปรับปรุงระบบบริหารข้อมูลนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง-ปี-๒๕๖๖.pdf

announcement
23 สิงหาคม 2566ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบบริหารข้อมูลนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/08/ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบบริหารข้อมูลฯ.pdf

procurement
22 สิงหาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดทำสื่อวิดีโอสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาเพื่อสื่อสารสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/08/20230824112631.pdf

procurement
21 สิงหาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างผู้ตรวจสอบเพื่อตรวจสอบระบบการควบคุมภายในสินทรัพย์ถาวร ตามแผนการตรวจสอบปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/08/20230823161338.pdf

procurement
21 สิงหาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการผลิตชุดสื่อเพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้าใจโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/08/20230824142145.pdf

procurement
21 สิงหาคม 2566สัมมนาวิชาการออนไลน์: AI มิติใหม่แห่งการเรียนรู้notice_etc
21 สิงหาคม 2566ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสังคมสร้างสรรค์ของคนสอนและขับเคลื่อนระบบนิเวศการเรียนรู้ ของสำนักพัฒนาคุณภาพครูและสถานศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Final_ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ

procurement
21 สิงหาคม 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสังคมสร้างสรรค์ของคนสอน และขับเคลื่อนระบบนิเวศการเรียนรู้ ของสำนักพัฒนาคุณภาพครู และสถานศึกษา

20230810165054_แบบ-บก.06

announcement
18 สิงหาคม 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการผลิตชุดสื่อเพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้าใจโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/08/ประกาศราคากลางโครงการผลิตชุดสื่อเพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้าใจ.pdf

announcement
18 สิงหาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการต่ออายุ Tableau License โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/08/20230822105909.pdf

procurement
18 สิงหาคม 2566ประกาศสำนักงาน กสศ. เรื่อง รายชื่อผู้สอบบัญชีโครงการของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา / 18 สิงหาคม 2566

ดาวน์โหลด

notice_etc
18 สิงหาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้างผลิตเสื้อเพิ่อประชาสัมพันธ์การต่อยอดและขยายผลการทำงานร่วมกับเครือข่ายครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/08/20230822102001.pdf

procurement
18 สิงหาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมเพื่อการต่อยอดขยายผลการทำงานของโครงการพัฒนาเครือข่ายการทำงานร่วมกันระดับภูมิภาคของสถาบันผลิตและพัฒนาครูในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/08/20230822093705.pdf

procurement
18 สิงหาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการ Zoom Meeting Biz Plus และ Zoom Large Meeting 15 license โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/08/20230823084354.pdf

procurement
17 สิงหาคม 2566ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ประจำปีงบประมาณ 2566 ปรับแผนครั้งที่ 40

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 66_ปรับแผนครั้งที่ 40

procurement_plan
16 สิงหาคม 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการขับเคลื่อนและบริหารจัดการความรู้บทเรียนจากหนังสือ Creative Thinking in School เพื่อการคิดสร้างสรรค์ในโรงเรียน

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/08/ประกาศราคากลาง-กสศ._โครงการขับเคลื่อนและบริหารจัดการความรู้บทเรียนจากหนังสือฯ-1.pdf

announcement
16 สิงหาคม 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจ้างตรวจสอบโครงการให้ทุนและตรวจติดตามผลการตรวจสอบ ตามแผนงาน ปี 2566

แบบ-บก.06-แก้ไขV1_08082566

announcement
16 สิงหาคม 2566ประกวดราคาจ้างโครงการขับเคลื่อนและบริหารจัดการความรู้บทเรียนจากหนังสือ Creative Thinking in School เพื่อการคิดสร้างสรรค์ในโรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/08/ประกวดราคาจ้างโครงการขับเคลื่อนและบริหารจัดการความรู้บทเรียนจากหนังสือฯ.pdf

procurement
15 สิงหาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสนับสนุนและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายนานาชาติเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/08/20230816145719.pdf

procurement
15 สิงหาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้างผลิตวิดีโอในรูปแบบกราฟิกการอบรมใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค สังกัด พศ. เพื่อการใช้งานระบบ E-learning โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/08/20230816135511.pdf

procurement
15 สิงหาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้างจัดส่งคู่มือการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขสำหรับสถานศึกษา และคู่มือสนับสนุนการดำเนินงานติดตามสถานศึกษา สำหรับหน่วยกำกับติดตาม ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/08/20230816114003.pdf

procurement
15 สิงหาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้างผลิตเนื้อหาเพื่อสนับสนุนภารกิจงาน กสศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/08/20230816105919.pdf

procurement
11 สิงหาคม 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบริหารจัดการประชุมปฐมนิเทศนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะ_โครงการบริหารจัดการประชุมฯ ภาคเหนือ-กลาง-ตะวันออก

procurement
11 สิงหาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการพัฒนาเครือข่ายการทำงานร่วมกันระดับภูมิภาคของสถาบันผลิตและพัฒนาครูในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/08/20230815142704.pdf

procurement
11 สิงหาคม 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบริหารจัดการประชุมปฐมนิเทศนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ โดยวิธีคัดเลือก

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/08/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-โครงการบริหารจัดการประชุมปฐมนิเทศฯ.pdf

procurement
11 สิงหาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างผู้ควบคุมงานปรับปรุงสำนักงานส่วนเพิ่มเติมชั้น 12 (อาคารบี) และชั้น 13 (อาคารเอและบี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/08/20230815132705.pdf

procurement
11 สิงหาคม 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจัดจ้างผลิตวิดีโอในรูปแบบกราฟิกการอบรมการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค สังกัด พศ. เพื่อการใช้งานในระบบ E-learning

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/08/โครงการจัดจ้างผลิตวิดีโอในรูปแบบกราฟิกการอบรมการ.pdf

announcement
11 สิงหาคม 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการหน่วยสนับสนุนการบริหารจัดการสัญญาและรายงานการเงิน ปี ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/08/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-โครงการหน่วยสนับสนุนการบริหารจัดการสัญญาฯ.pdf

procurement
10 สิงหาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างบริหารการประชุมรับฟังความเห็นและแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานร่วมกับกลุ่มสถานศึกษาต้นแบบที่ดำเนินงานร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/08/20230811154904.pdf

procurement
10 สิงหาคม 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการบริหารเว็บไซต์ วสศ. และจัดทำสื่อการเผยแพร่ความรู้ของ วสศ. และ Equity Lab

ประกาศราคากลาง_แบบ-บก.06 บริหารเว็บไซต์ กสศ.

announcement
10 สิงหาคม 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการพัฒนาเครือข่ายการทำงานร่วมกันระดับภูมิภาคของสถาบันผลิตและพัฒนาครูในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ประจำปี ๒๕๖๖

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/08/25661.pdf

announcement
10 สิงหาคม 2566ประกวดราคาจ้างโครงการบริหารจัดการความรู้เพื่อการจัดงานมหกรรมโรงเรียนและครู สู่ผู้นำการเปลี่ยนแปลง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/08/ประกวดราคาโครงการบริหารจัดการความรู้เพื่อการจัดงานมหกรรมฯ.pdf

procurement
10 สิงหาคม 2566ประกวดราคาจ้างโครงการบริหารเว็บไซต์ วสศ. และจัดทำสื่อการเผยแพร่ความรู้ของ วสศ. และ Equity Lab ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Final_ประกวดราคาจ้างโครงการบริหารเว็บไซต์ วสศ. และจัดทำสื่อฯ

procurement
10 สิงหาคม 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการบริหารจัดการความรู้เพื่อการจัดงานมหกรรมโรงเรียนและครู สู่ผู้นำการเปลี่ยนแปลง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/08/ประกาศราคากลาง-กสศ.โครงการบริหารจัดการความรู้เพื่อการจัดงานมหกรรมโรงเรียนฯ.pdf

announcement
9 สิงหาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของนวัตกรภายใต้ห้องปฏิบัติการเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (Equity Lab) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/08/20230811102325.pdf

procurement
8 สิงหาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลเพื่อเผยแพร่งานวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/08/20230810141522.pdf

procurement
8 สิงหาคม 2566ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ประจำปีงบประมาณ 2566 ปรับแผนครั้งที่ 39

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 66_ปรับแผนครั้งที่ 39

procurement_plan
8 สิงหาคม 2566ประกวดราคาจ้างโครงการสนับสนุนการสร้างเครือข่ายนักเรียนนักศึกษาและอาจารย์ ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงและทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/08/ประกวดราคาโครงการสนับสนุนการสร้างเครือข่ายนักเรียนฯ.pdf

procurement
8 สิงหาคม 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของนวัตกรภายใต้ห้องปฏิบัติการเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (Equity Lab)

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/08/โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของนวัตกร.pdf

announcement
8 สิงหาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบริหารจัดการสนับสนุนลงพื้นที่ 3 จังหวัดในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากนานาชาติเพื่อพัฒนาหน่วยจัดการเรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/08/20230810094329.pdf

procurement
8 สิงหาคม 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการสนับสนุนการสร้างเครือข่ายนักเรียนนักศึกษาและอาจารย์ ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงและทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/08/ประกาศราคากลาง-กสศ.-โครงการสนับสนุนการสร้างเครือข่ายนักเรียนนักศึกษาฯ.pdf

announcement
7 สิงหาคม 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการบริหารจัดการสนับสนุนลงพื้นที่ ๓ จังหวัดในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากนานาชาติเพื่อพัฒนาหน่วยจัดการเรียนรู้

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/08/ประกาศราคากลางประกาศราคากลาง-โครงการบริหารจัดการสนับสนุนลงพื้นที่.pdf

announcement
7 สิงหาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการการบริหารงานประชุมทางวิชาการการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/08/20230809141840.pdf

procurement
7 สิงหาคม 2566ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ประจำปีงบประมาณ 2566 ปรับแผนครั้งที่ 38

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 66_ปรับแผนครั้งที่ 38

procurement_plan
4 สิงหาคม 2566ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ประจำปีงบประมาณ 2566 ปรับแผนครั้งที่ 37

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 66_ปรับแผนครั้งที่ 37

procurement_plan
4 สิงหาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาครูและนักจัดการศึกษาด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ Exploratory Action research สำหรับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/08/20230807145914.pdf

procurement
4 สิงหาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนและระบบนิเวศการเรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/08/20230807140725.pdf

procurement
4 สิงหาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการ Notebook สำหรับใช้ในองค์กร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/08/20230807114139.pdf

procurement
3 สิงหาคม 2566ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ประจำปีงบประมาณ 2566 ปรับแผนครั้งที่ 36

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 66_ปรับแผนครั้งที่ 36

procurement_plan
3 สิงหาคม 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนและระบบนิเวศการเรียนรู้

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/08/57871-2.pdf

announcement
3 สิงหาคม 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการ Notebook สำหรับใช้ในองค์กร

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/08/ประกาศราคากลางNotebook-2.pdf

announcement
3 สิงหาคม 2566การประชุมกลุ่มพันธมิตรเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (EEA) ครั้งที่ 8 ในหัวข้อ “การติดตามและประเมินผลสู่ความเสมอภาคทางการศึกษาที่ยั่งยืน” กรณีศึกษาจากระดับชาติสู่บริบทท้องถิ่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 สิงหาคม 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการเช่าสถานที่ทำการของสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาอาคารเอส.พี.ชั้น 12 (อาคารบี) และชั้น 13 (อาคารเอและบี)

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/08/ประกาศราคากลาง-กสศ.โครงการเช่าสถานที่ทำการของสำนักงานฯ.pdf

announcement
3 สิงหาคม 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างผู้สอบบัญชีของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา สำหรับปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ_จ้างผู้สอบบัญชี กสศ. ปี 2567

procurement
26 กรกฎาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจ้างบุคคลเพื่อสนับสนุนงานสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/07/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๓๕๐.pdf

announcement-contract-agreement
26 กรกฎาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานและน้ำดื่ม

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/07/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๓๕๘.pdf

announcement-contract-agreement
26 กรกฎาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการแปลเอกสาร พรบ. พัฒนาทักษะจากต่างประเทศ

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/07/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๓๕๙.pdf

announcement-contract-agreement
26 กรกฎาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจัดจ้างผลิตเนื้อหาเพื่อสนับสนุนภารกิจงาน กสศ.

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/07/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๓๖๐.pdf

announcement-contract-agreement
26 กรกฎาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการสนับสนุนการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนขบวนการโรงเรียนพัฒนาตนเอง และสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/07/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๓๖๑.pdf

announcement-contract-agreement
26 กรกฎาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการการบริหารจัดการข้อมูลโครงการส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะเยาวชนและแรงงานนอกระบบเพื่อเผยแพร่ผ่านเพจเฟซบุ๊ก

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/07/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๓๖๓.pdf

announcement-contract-agreement
26 กรกฎาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการทำชุดเครื่องมือสำหรับการพัฒนานักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงผ่านกระบวนการเสริมพลังของแกนนำ

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/07/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๓๖๔.pdf

announcement-contract-agreement
26 กรกฎาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการผลิตและถ่ายทำคลิปวิดีโอเพื่อสื่อสารกิจกรรมการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/07/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๓๖๗.pdf

announcement-contract-agreement
26 กรกฎาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจ้างเหมาบริการออกแบบนิทรรศการ ความฝัน ความหวัง และพลังในตัวครู

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/07/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๓๖๘.pdf

announcement-contract-agreement
26 กรกฎาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการบริหารประชุมเชิงปฏิบัติการการอบรมรายงานการเงินและแนวทางประเมินผลโครงการส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้และพัฒนาทักษะเยาวชนและแรงงานนอกระบบ

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/07/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๓๗๐.pdf

announcement-contract-agreement
26 กรกฎาคม 2566ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาเว็บไซต์ กสศ. ในรูปแบบภาษาอังกฤษเพื่อเผยแพร่ผลงานและสื่อสารทางสังคมออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/08/ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาเว็บไซต์-กสศ.-ในรูปแบบภาษาอังกฤษฯ.pdf

procurement
26 กรกฎาคม 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการบริหารจัดการประชุมปฐมนิเทศนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก

ประกาศราคากลาง_แบบ-บก.06_บริหารจัดการประชุมปฐมนิเทศฯ ภาคเหนือ-กลาง-ตะวันออก

announcement
26 กรกฎาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้างออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ กสศ. ในรูปแบบเสื้อแจ็คเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/07/20230727153812.pdf

procurement
26 กรกฎาคม 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการบริหารจัดการประชุมปฐมนิเทศนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/07/ประกาศราคากลาง_กสศ.โครงการบริหารจัดการประชุมปฐมนิเทศฯ.pdf

announcement
26 กรกฎาคม 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการพัฒนาเว็บไซต์ กสศ. ในรูปแบบภาษาอังกฤษเพื่อเผยแพร่ผลงานและสื่อสารทางสังคมออนไลน์

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/07/ประกาศราคากลาง-กสศ.-โครงการพัฒนาเว็บไซต์-กสศ.-ในรูปแบบภาษาอังกฤษเพื่อเผยแพร่ผลงานฯ-1.pdf

announcement
26 กรกฎาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการผลิตเอกสารประกอบโครงการส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้และพัฒนาทักษะเยาวชนและแรงงานนอกระบบ ปี ๒๕๖๖

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/07/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๓๘๓.pdf

announcement-contract-agreement
26 กรกฎาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจ้างบริการเพื่อปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการของสำนักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนการดำเนินงานที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/07/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๓๗๘.pdf

announcement-contract-agreement
26 กรกฎาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจัดจ้างผลิตเล่มคู่มือการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข สำหรับสถานศึกษา 5 สังกัด และคู่มือสนับสนุนการดำเนินงานติดตามสถานศึกษา สำหรับหน่วยกำกับติดตาม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/07/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๓๗๕.pdf

announcement-contract-agreement
26 กรกฎาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการผลิตคู่มือประกาศสนับสนุนชุดโครงการส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้และพัฒนาทักษะเยาวชนและแรงงานนอกระบบ ปี 2566

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/07/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๓๗๓.pdf

announcement-contract-agreement
26 กรกฎาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์รายงาน สร้างคน สร้างโอกาส สร้างงาน

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/07/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๓๗๒.pdf

announcement-contract-agreement
26 กรกฎาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการลงพื้นที่หนุนเสริมการพัฒนาต้นแบบกองทุนสัมมาชีพ

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/07/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๓๗๑.pdf

announcement-contract-agreement
25 กรกฎาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการ พัฒนาระบบ ถาม – ตอบ สำหรับการใช้งานภายใน ภายใต้แผนงานพัฒนาระบบหลักประกันความเสมอภาคทางการศึกษา (ปฐมวัย – ภาคบังคับ)

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/07/ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-๖๖๐๐๐๒๙๓.pdf

announcement-contract-agreement
25 กรกฎาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการดูแลบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และระบบจัดเก็บเอกสาร

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/07/ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-๖๖๐๐๐๒๙๒.pdf

announcement-contract-agreement
25 กรกฎาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการการสร้างความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อการลดความเหลื่อมล้ำสำหรับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/07/ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-๖๖๐๐๐๒๙๑.pdf

announcement-contract-agreement
25 กรกฎาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการสื่อสารนโยบายและส่งเสริมภาพลักษณ์ตามกลยุทธ์การสื่อสาร กสศ.

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/07/ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-๖๖๐๐๐๒๙๐.pdf

announcement-contract-agreement
25 กรกฎาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการ จัดจ้างบริหารจัดการและประสานงานหน่วยงานต้นสังกัด (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)) ภายใต้แผนงานพัฒนาระบบหลักประกันความเสมอภาคทางการศึกษา (ปฐมวัย – ภาคบังคับ)

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/07/ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-๖๖๐๐๐๒๘๘.pdf

announcement-contract-agreement
25 กรกฎาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการเผยแพร่สนับสนุนภาพลักษณ์ กสศ. สู่การเป็นองค์กรนวัตกรรมสร้างความเสมอภาคและการระดมทุน

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/07/ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-๖๖๐๐๐๒๘๗.pdf

announcement-contract-agreement
25 กรกฎาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการผลิตสื่อเพื่อผลักดันวาระระบบหลักประกันโอกาสทางการศึกษา

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/07/ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-๖๖๐๐๐๒๘๑.pdf

announcement-contract-agreement
25 กรกฎาคม 2566ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ประจำปีงบประมาณ 2566 ปรับแผนครั้งที่ 35

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 66_ปรับแผนครั้งที่ 35

procurement_plan
25 กรกฎาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาและแก้ไขระบบบริหารจัดการโอนเงินตรงให้นักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น ปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/07/20230727141824.pdf

procurement
25 กรกฎาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการดูแลและปรับปรุงระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักพัฒนาหลักประกันโอกาสทางการศึกษากองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/07/20230727110906.pdf

procurement
25 กรกฎาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างบริการสนับสนุนงานของฝ่ายพัสดุ สัญญา และอาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/07/20230727094401.pdf

procurement
24 กรกฎาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้างบริหารจัดการข้อมูลและการติดตามสถานศึกษา ภายใต้โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/07/20230725144849.pdf

procurement
24 กรกฎาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดทำนิทรรศการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/07/20230726111242.pdf

procurement
21 กรกฎาคม 2566ประกวดราคาจ้างโครงการผลิตสื่อรณรงค์และเแพลทฟอร์มสำรวจสภาพจิตใจครูเพื่อการพัฒนาวิชาชีพครูและเปลี่ยนแปลงการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/07/ประกวดราคาจ้างโครงการผลิตสื่อรณรงค์และแพลทฟอร์มฯ.pdf

procurement
21 กรกฎาคม 2566ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ประจำปีงบประมาณ 2566 ปรับแผนครั้งที่ 34

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 66_ปรับแผนครั้งที่ 34

procurement_plan
21 กรกฎาคม 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการผลิตสื่อรณรงค์และเแพลทฟอร์มสำรวจสภาพจิตใจครูเพื่อการพัฒนาวิชาชีพครูและเปลี่ยนแปลงการศึกษา

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/07/ประกาศราคากลาง-กสศ.-โครงการผลิตสื่อรณรงค์และเแพลทฟอร์มสำรวจสภาพจิตใจครูฯ.pdf

announcement
20 กรกฎาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดซื้อจอมอนิเตอร์และอุปกรณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ ชั้น 12 สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/07/20230724152718.pdf

procurement
20 กรกฎาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการผลิตวีดิทัศน์เพื่อสื่อสารความเสมอภาคทางการศึกษาเพื่อการมีงานทำของผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษภายใต้ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/07/20230724150216.pdf

procurement
20 กรกฎาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบริการจัดทำและติดตั้งสติกเกอร์ภายในสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/07/20230725101733.pdf

procurement
20 กรกฎาคม 2566ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ประจำปีงบประมาณ 2566 ปรับแผนครั้งที่ 33

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 66_ปรับแผนครั้งที่ 33

procurement_plan
19 กรกฎาคม 2566ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ประจำปีงบประมาณ 2566 ปรับแผนครั้งที่ 32

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 66_ปรับแผนครั้งที่ 32

procurement_plan
19 กรกฎาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสังเคราะห์ข้อมูลการทำโครงการส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ที่ใช้ชุมชนเป็นฐานระดับพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/07/20230721160747.pdf

procurement
19 กรกฎาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบริการจัดการชุดข้อมูลสำหรับงานโครงการส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้และพัฒนาทักษะเยาวชนและแรงงานนอกระบบปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/07/20230721152324.pdf

procurement
19 กรกฎาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสังเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยและจัดทำเครื่องมือสื่อสารนโยบายระบบหลักประกันโอกาสทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/07/20230721105505.pdf

procurement
19 กรกฎาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการผลิตเอกสารประกอบโครงการส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้และพัฒนาทักษะเยาวชนและแรงงานนอกระบบปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/07/20230721102619.pdf

procurement
18 กรกฎาคม 2566ประกาศราคากลาง โครงการบริหารจัดการชุดข้อมูลสำหรับงานโครงการส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้และพัฒนาทักษะเยาวชนและแรงงานนอกระบบ ปี 2566

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/07/ประกาศราคากลาง..pdf

announcement
18 กรกฎาคม 2566ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างผู้สอบบัญชีของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา สำหรับปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างผู้สอบบัญชี กสศ. ปีงบ 67

procurement
18 กรกฎาคม 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจ้างผู้สอบบัญชีของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา สำหรับปีงบประมาณ 2567

แบบ-บก.06_จ้างผู้สอบบัญชี ปี 67

announcement
17 กรกฎาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดพิมพ์ชุดสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสื่อสารภาพลักษณ์กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/07/20230719170149.pdf

procurement
17 กรกฎาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างบริการเพื่อปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการของสำนักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพลดขั้นตอนการดำเนินงานที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/07/20230720095051.pdf

procurement
14 กรกฎาคม 2566ประกาศสำนักงาน กสศ. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของ กสศ. / 14 กรกฎาคม 2566

ดาวน์โหลด

notice-results
14 กรกฎาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้างผลิตวิดีโอสอนการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/07/20230717162911.pdf

procurement
14 กรกฎาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้างผลิตเล่มคู่มือการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขสำหรับสถานศึกษา 5 สังกัด และคู่มือสนับสนุนการดำเนินงานติดตามสถานศึกษา สำหรับหน่วยกำกับติดตาม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/07/20230718140048.pdf

procurement
14 กรกฎาคม 2566ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ประจำปีงบประมาณ 2566 ปรับแผนครั้งที่ 31

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 66_ปรับแผนครั้งที่ 31

procurement_plan
13 กรกฎาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการลงพื้นที่หนุนเสริมการพัฒนาต้นแบบกองทุนสัมมาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/07/20230717135045.pdf

procurement
13 กรกฎาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการออกแบบและผลิตภัณสื่อสิ่งพิมพ์รายงานสร้างคน สร้างโอกาส สร้างงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/07/20230717114132.pdf

procurement
13 กรกฎาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการผลิตคู่มือประกาศสนับสนุนชุดโครงการส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้และพัฒนาทักษะเยาวชนและแรงงานนอกระบบปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/07/20230717103438.pdf

procurement
13 กรกฎาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2566 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566)

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/07/ประจำไตรมาส-3-1-เมษายน-2566-30-มิถุนายน-2566.pdf

procurement
12 กรกฎาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบริหารประชุมเชิงปฏิบัติการการอบรมรายงานการเงินและแนวทางประเมินผลโครงการส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้และพัฒนาทักษะเยาวชนและแรงงานนอกระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/07/20230717094513.pdf

procurement
10 กรกฎาคม 2566ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชี โครงการของ กสศ. ครั้งที่ 1/2566

ดาวน์โหลด

notice_etc
10 กรกฎาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดการถอดองค์ความรู้ผ่านกระบวนการ Visual Note บันทึกด้วยภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/07/20230713151309.pdf

procurement
10 กรกฎาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาบริการออกแบบนิทรรศการ ความฝัน ความหวัง และพลังในตัวครู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/07/20230713143435.pdf

procurement
10 กรกฎาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการผลิตและถ่ายทำคลิปวิดีโอเพื่อสื่อสารกิจกรรมการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/07/20230713133743.pdf

procurement
7 กรกฎาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการทำชุดเครื่องมือสำหรับการพัฒนานักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงผ่านกระบวนการเสริมพลังของแกนนำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/07/20230713114657.pdf

procurement
7 กรกฎาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการการบริหารจัดการข้อมูลโครงการส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะเยาวชนและแรงงานนอกระบบเพื่อเผยแพร่ผ่านเพจเฟซบุ๊ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/07/20230713110749.pdf

procurement
6 กรกฎาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์เพื่อสร้างการรับรู้และส่งเสริมการศึกษาที่เสมอภาค

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/07/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๒๗๘.pdf

announcement-contract-agreement
6 กรกฎาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการผลิตถ่ายทำการสร้างสัมพันธ์เครือข่ายการทำงานและส่งเสริมศักยภาพครู

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/07/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๒๗๕.pdf

announcement-contract-agreement
6 กรกฎาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการสนับสนุนการสร้างการมีส่วนร่วมของสังคมเพื่อลดการเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/07/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๒๗๐.pdf

announcement-contract-agreement
6 กรกฎาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจัดทำชุดสื่อกราฟิกเผยแพร่ข้อมูลงานวิจัยของสถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (วสศ.)

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/07/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๒๗๔.pdf

announcement-contract-agreement
6 กรกฎาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการสนับสนุนงานบริหารความเสี่ยงองค์กร

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/07/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๒๖๘.pdf

announcement-contract-agreement
6 กรกฎาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการดูแลและบำรุงระบบบริหารจัดการโครงการ PMS

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/07/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๒๖๕.pdf

announcement-contract-agreement
6 กรกฎาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการบริการเช่า Email Sender Service และบริการบำรุงรักษาระบบสมาชิกสัมพันธ์

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/07/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๓๐๔.pdf

announcement-contract-agreement
6 กรกฎาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจ้างบริการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายกฎหมาย

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/07/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๓๑๐-1.pdf

announcement-contract-agreement
6 กรกฎาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจัดหาบริการให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงาน

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/07/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๓๐๖-1.pdf

announcement-contract-agreement
6 กรกฎาคม 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจัดจ้างพัฒนาเนื้อหาและกิจกรรมของสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ภายใต้แผนงานพัฒนาระบบหลักประกันความเสมอภาคทางการศึกษา (ปฐมวัย-ภาคบังคับ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/07/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-โครงการจัดจ้างพัฒนาเนื้อหาและกิจกรรมฯ.pdf

procurement
5 กรกฎาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การเตรียมการบรรจุและแต่งตั้งครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/07/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๒๙๔-1.pdf

announcement-contract-agreement
5 กรกฎาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการเผยแพร่สื่อสารสนับสนุนการดำเนินงานลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/07/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๒๘๔.pdf

announcement-contract-agreement
5 กรกฎาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจัดพิมพ์รายงานประจำปี 2565

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/07/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๒๗๙.pdf

announcement-contract-agreement
5 กรกฎาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการต่ออายุสิทธิการใช้งาน Adobe Creative Cloud ของกสศ.

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/07/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๒๗๖.pdf

announcement-contract-agreement
5 กรกฎาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการสื่อสารโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2566

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/07/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๒๗๓.pdf

announcement-contract-agreement
5 กรกฎาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการสนับสนุนการจัดสรรเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/07/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๒๗๑.pdf

announcement-contract-agreement
5 กรกฎาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการผลิตสื่อเพื่อผลักดันวาระการศึกษาทางเลือกเฉพาะกลุ่ม

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/07/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๒๖๙.pdf

announcement-contract-agreement
5 กรกฎาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจัดจ้างบริหารเครือข่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/07/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๒๖๗.pdf

announcement-contract-agreement
5 กรกฎาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์แนะนำกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/07/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๒๖๐.pdf

announcement-contract-agreement
5 กรกฎาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจัดจ้างผลิตคลิปวิดีโอสร้างความเข้าใจการใช้เครื่องมือ PMT ในโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/07/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๒๕๓.pdf

announcement-contract-agreement
5 กรกฎาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/07/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๒๔๙.pdf

announcement-contract-agreement
5 กรกฎาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการบริหารจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2566

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/07/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๒๔๖.pdf

announcement-contract-agreement
5 กรกฎาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจัดการความรู้ระบบนิเวศนวัตกรและการสร้างนวัตกรรมแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษ

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/07/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๓๐๓.pdf

announcement-contract-agreement
5 กรกฎาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการผลิตคลิปวิดีโอเมืองแห่งการเรียนรู้ พะเยา – เชียงราย

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/07/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๓๐๒.pdf

announcement-contract-agreement
5 กรกฎาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการบริหารจัดการสนับสนุนลงพื้นที่ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากนานาชาติ เพื่อพัฒนาหน่วยจัดการเรียนรู้

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/07/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๓๐๑.pdf

announcement-contract-agreement
5 กรกฎาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการบริหารจัดการประชุมชี้แจงโครงการทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ ปี ๒๕๖๖ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/07/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๒๙๖.pdf

announcement-contract-agreement
5 กรกฎาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการพัฒนาผลิตเครื่องมือสื่อสารสร้างความเข้าใจประเด็นความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/07/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๒๙๕.pdf

announcement-contract-agreement
5 กรกฎาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจ้างที่ปรึกษาเครือข่ายองค์กรนานาชาติเพื่อการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/07/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๒๖๔.pdf

announcement-contract-agreement
5 กรกฎาคม 2566สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2566

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/07/รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง-เดือนมิถุนายน-2566.pdf

monthly-procurement-summary
4 กรกฎาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการแปลเอกสาร พรบ. พัฒนาทักษะจากต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/07/20230710173711.pdf

procurement
4 กรกฎาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้างผลิตเนื้อหาเพื่อสนับสนุนภารกิจงาน กสศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/07/20230707154321.pdf

procurement
4 กรกฎาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานและน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/07/20230711153738.pdf

procurement
4 กรกฎาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสนับสนุนการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนขบวนการโรงเรียนพัฒนาตนเองและสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/07/20230707150921.pdf

procurement
4 กรกฎาคม 2566ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2

ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 66 ครั้งที่ 2

procurement_plan
3 กรกฎาคม 2566ประกวดราคาจ้างโครงการหน่วยสนับสนุนการบริหารจัดการสัญญาและรายงานการเงิน ปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Final (ฉ.จริง) ประกาศประกวด_หน่วยสนับสนุนการบริหารจัดการสัญญา ปี 66

procurement
3 กรกฎาคม 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการสนับสนุนการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนขบวนการโรงเรียนพัฒนาตนเอง และสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/07/โครงการสนับสนุนการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนขบวนการโรงเรียนพัฒนาตนเอง.pdf

announcement
30 มิถุนายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจัดซื้ื้ออุปกรณ์ระบบภาพและเสียงสำหรับงานห้องประชุมชั้น 12

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/07/ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง-โครงการจัดซื้ื้ออุปกรณ์ระบบภาพและเสียงฯ.pdf

announcement-contract-agreement
30 มิถุนายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบริการสารสนเทศภาครัฐชั่วคราว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/07/20230711113510.pdf

procurement
30 มิถุนายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างบุคคลเพื่อสนับสนุนงาน สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/07/20230710104126.pdf

procurement
28 มิถุนายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสิทธิการใช้งานแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อเสริมสร้างความผูกพัน พฤติกรรมเชิงบวกและการมีส่วนร่วมระหว่างบุคลากร กสศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/07/20230703152238.pdf

procurement
28 มิถุนายน 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน กสศ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีคัดเลือก

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/07/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดฯ.pdf

procurement
27 มิถุนายน 2566(ร่าง) ประกวดราคาจ้างโครงการหน่วยสนับสนุนการบริหารจัดการสัญญาและรายงานการเงิน ปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Final (ร่าง) ประกาศประกวด_หน่วยสนับสนุนการบริหารจัดการสัญญา ปี 66

procurement
27 มิถุนายน 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการหน่วยสนับสนุนการบริหารจัดการสัญญาและรายงานการเงิน ปี 2566

20230526212528_ประกาศราคากลาง_แบบ-บก.06

announcement
26 มิถุนายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างบุคคลเพื่อสนับสนุนงานสำนักสื่อสารสาธารณะและระดมความร่วมมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/06/20230629163543.pdf

procurement
26 มิถุนายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบริหารจัดการงานมอบรางวัลโครงการพัฒนาความยั่งยืนของนวัตกรรมเครือข่ายสถานศึกษาเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/07/20230704143043.pdf

procurement
23 มิถุนายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเครือข่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ร่วมขับเคลื่อนนโยบายสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/06/20230629153644.pdf

procurement
23 มิถุนายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการผลิตสื่อสนับสนุนและสร้างความเข้าใจทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/06/20230629104826.pdf

procurement
23 มิถุนายน 2566ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ประจำปีงบประมาณ 2566 ปรับแผนครั้งที่ 30

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 66_ปรับแผนครั้งที่ 30

procurement
22 มิถุนายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการบริหารจัดการงานรับฟังความคิดเห็น 4 ภูมิภาคเพื่อเตรียมแผนกลยุทธ์ 3ปี กสศ.โดยวิธีคัดเลือก

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/06/ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-๖๖๐๐๐๓๑๖-1.pdf

announcement-contract-agreement
22 มิถุนายน 2566ประกาศ กสศ. เรื่อง เปิดรับโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีการศึกษา 2567,

ดาวน์โหลด

teachereef-2565 teachereef fund
21 มิถุนายน 2566ประกาศสำนักงาน กสศ. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของ กสศ. / 21 มิถุนายน 2566

ดาวน์โหลด

notice-results
21 มิถุนายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์งานเสวนาวิชาการนานาชาติ เรื่องการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/06/20230627145652.pdf

procurement
21 มิถุนายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการผลิตสื่อวีดิทัศน์รวมพลังเครือข่ายเพื่อเส้นทางสายอาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/06/20230627135919.pdf

procurement
21 มิถุนายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบริหารจัดการประชาสัมพันธ์เชิงรุก โครงการพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/06/20230627111814.pdf

procurement
20 มิถุนายน 2566ประกาศราคากลางโครงการบริหารจัดการประชาสัมพันธ์เชิงรุกโครงการพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/06/โครงการบริหารจัดการประชาสัมพันธ์เชิงรุก.pdf

announcement
20 มิถุนายน 2566ประกาศราคากลางโครงการผลิตสื่อวีดิทัศน์รวมพลังเครือข่ายเพื่อเส้นทางสายอาชีพ

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/06/โครงการผลิตสื่อวีดิทัศน์รวมพลังเครือข่ายเพื่อเส้นทางสายอาชีพ.pdf

announcement
20 มิถุนายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการขับเคลื่อนและบริหารจัดการความรู้บทเรียนจากหนังสือต่างประเทศเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 66000328

announcement-contract-agreement
19 มิถุนายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตามและสนับสนุนการบริหารสัญญาภาคีร่วมดำเนินงานของสำนักพัฒนาคุณภาพครูและสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/06/20230622154731.pdf

procurement
19 มิถุนายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์สนับสนุนนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/06/20230623144046.pdf

procurement
19 มิถุนายน 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ระบบภาพและเสียงสำหรับงานห้องประชุมชั้น 12 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะ_จัดซื้ออุปกรณ์ระบบภาพและเสียงห้องประชุมชั้น 12

procurement
19 มิถุนายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดทำเครื่องมือสื่อสารนโยบายระบบทุนการศึกษายุติวงจรยากจนข้ามรุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/06/20230623105546.pdf

procurement
16 มิถุนายน 2566ประกาศราคากลางโครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์สนับสนุนนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/06/โครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์สนับสนุนนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง.pdf

announcement
16 มิถุนายน 2566ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ประจำปีงบประมาณ 2566 ปรับแผนครั้งที่ 29

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 66_ปรับแผนครั้งที่ 29

procurement_plan
16 มิถุนายน 2566ประกาศสำนักงาน กสศ. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของ กสศ. / 15 มิถุนายน 2566

ดาวน์โหลด

notice-results
16 มิถุนายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสนับสนุนงานรับสมัครและพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครรับทุนโครงการพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/06/20230622102555.pdf

procurement
15 มิถุนายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางการสนับสนุนการผลิตและพัฒนาครูสำหรับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/06/20230620153442.pdf

procurement
15 มิถุนายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสนับสนุนการกำกับติดตามสัญญารับทุนการศึกษาของ กสศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/06/20230621133207.pdf

procurement
15 มิถุนายน 2566ประกาศราคากลางโครงการสนับสนุนงานรับสมัครและพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครรับทุนโครงการพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ รอบที่ ๑

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/06/โครงการสนับสนุนงานรับสมัครและพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครรับทุน.pdf

announcement
15 มิถุนายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการออกแบบและจัดทำแพลตฟอร์มสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ของสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/06/20230621113819.pdf

procurement
15 มิถุนายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการศึกษาเส้นทางชีวิตด้านการเรียนรู้ตามกลุ่มเป้าหมายของกสศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/06/20230621095759.pdf

procurement
15 มิถุนายน 2566ประกาศ เปิดรับสมัคร การลงทะเบียนเข้าทดสอบความรู้ ความสามารถเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีโครงการของ กสศ. ครั้งที่ 1 ปี 2566notice_etc
14 มิถุนายน 2566เข้าร่วมเลย! หลักสูตรฟรีออนไลน์ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสมอภาคและความครอบคลุมในการศึกษา และมุ่งสู่ผลการศึกษาที่เท่าเทียมกันnotice_etc
13 มิถุนายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดการข้อมูลความรู้และผลิตเครื่องมือสื่อสารนวัตกรรมการศึกษาที่ทุกคนมีทางเลือกและตอบโจทย์ชีวิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/06/20230616143940.pdf

procurement
12 มิถุนายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้างระบบคัดกรองความยากจนสำหรับนักศึกษาทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/06/20230616134824.pdf

procurement
12 มิถุนายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการให้คำปรึกษาและติดตามด้านการเงินการบัญชีและการพัสดุสำหรับโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/06/20230616114517.pdf

procurement
12 มิถุนายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการสนับสนุนการจัดสรรเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/06/ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-๖๖๐๐๐๓๐๙.pdf

announcement-contract-agreement
12 มิถุนายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดทำภาพเล่าเนื้อหาเพื่อการสื่อสารสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/06/20230616102905.pdf

procurement
9 มิถุนายน 2566ประกาศสำนักงาน กสศ. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงาน กสศ.

ดาวน์โหลด

notice-results
8 มิถุนายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดทำชุดสื่อข้อเสนอนโยบาย กสศ. ผ่านกิจกรรมการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/06/20230614154520.pdf

procurement
8 มิถุนายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการการจัดการกิจกรรมทดลองขายของในรูปแบบแบบ onsite ของโครงการ equity partnership โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/06/20230614151317.pdf

procurement
8 มิถุนายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์ชี้แจงปฏิทินและขั้นตอนการดำเนินงาน โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/06/20230614135739.pdf

procurement
8 มิถุนายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการสัมมนาวิชาการเพื่อพัฒนาภาคีเครือข่ายในการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 66000308

announcement-contract-agreement
8 มิถุนายน 2566สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2566

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/06/สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน-พฤษภาคม-2566.pdf

monthly-procurement-summary
7 มิถุนายน 2566ประกาศผลการคัดเลือกหน่วยเสนอโครงการ เข้าร่วมโครงการพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเยาวชนนอกระบบการศึกษา ปี 2566

ดาวน์โหลด

fund
6 มิถุนายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการผลิตคลิปวิดีโอเมืองแห่งการเรียนรู้พะเยา-เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/06/20230609111715.pdf

procurement
6 มิถุนายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้างบริหารจัดการงานสื่อสารสาธารณะและระดมความร่วมมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/06/20230609100223.pdf

procurement
1 มิถุนายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน กสศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/06/20230606151957.pdf

procurement
1 มิถุนายน 2566ประกาศราคากลาง กสศ. จัดซื้ออุปกรณ์ระบบภาพและเสียงสำหรับงานห้องประชุมชั้น 12

ประกาศราคากลาง_แบบ บก.06 จัดซื้ออุปกรณ์ห้องประชุมชั้น 12

announcement
1 มิถุนายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการออกแบบและผลิตสื่อนวัตกรรมการสร้างความเสมอภาครูปแบบภาษาอังกฤษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/06/20230606111258.pdf

procurement
1 มิถุนายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบริหารจัดการสนับสนุนพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/06/20230606102829.pdf

procurement
31 พฤษภาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างบริการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายกฎหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/06/20230606155359.pdf

procurement
30 พฤษภาคม 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการขับเคลื่อนและบริหารจัดการความรู้บทเรียนจากหนังสือต่างประเทศเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ_ขับเคลื่อนและบริหารจัดการความรู้ฯ

procurement
30 พฤษภาคม 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการสนับสนุนการจัดสรรเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/06/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-โครงการสนับสนุนการจัดสรรเงินฯ.pdf

procurement
30 พฤษภาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดหาบริการให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/06/20230602110725.pdf

procurement
30 พฤษภาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบริการเช่า Email Sender Service และบริการบำรุงรักษาระบบสมาชิกสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/06/20230602102751.pdf

procurement
29 พฤษภาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบริหารจัดการสนับสนุนลงพื้นที่ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากนานาชาติ เพื่อพัฒนาหน่วยจัดการเรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/06/20230601160630.pdf

procurement
29 พฤษภาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดการความรู้ระบบนิเวศนวัตกรรมและการสร้างนวัตกรรมแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/06/20230601152553.pdf

procurement
29 พฤษภาคม 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบริหารจัดการงานรับฟังความคิดเห็น ๔ ภูมิภาค เพื่อเตรียมแผนกลยุทธ์ ๓ ปี กสศ. โดยวิธีคัดเลือก

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/05/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-โครงการบริหารจัดการงานรับฟังความเห็นฯ.pdf

procurement
29 พฤษภาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบริการระบบ Call Center และ CRM โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/06/20230602100123.pdf

procurement
25 พฤษภาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบริหารจัดการประชุมชี้แจงโครงการทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ ปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/05/20230531105700.pdf

procurement
24 พฤษภาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการการสร้างความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อการลดความเหลื่อมล้ำสำหรับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล กสศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/05/20230525143354.pdf

procurement
24 พฤษภาคม 2566การประชุม เวทีเสวนาวิชาการทักษะพื้นฐานของทุนมนุษย์แห่งโลกยุคใหม่: การพัฒนาพื้นฐานทักษะและบทบาทในระดับจังหวัดnotice_etc
24 พฤษภาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การเตรียมการบรรจุและแต่งตั้งครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/05/20230529105739.pdf

procurement
23 พฤษภาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาระบบ ถาม-ตอบ สำหรับการใช้งานภายใน ภายใต้แผนงานพัฒนาระบบหลักประกันความเสมอภาคทางการศึกษา (ปฐมวัย-ภาคบังคับ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/05/20230529120645.pdf

procurement
23 พฤษภาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการดูแลบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และระบบจัดเก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/05/20230529112953.pdf

procurement
23 พฤษภาคม 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสัมมนาวิชาการเพื่อพัฒนาภาคีเครือข่ายในการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะ_โครงการสัมมนาวิชาการเพื่อพัฒนาภาคีเครือข่ายฯ

procurement
19 พฤษภาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจัดจ้างพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการเข้าถึงแหล่งรวบรวมทุนการศึกษาและการรวบรวมข้อมูลทุนการศึกษาในประเทศไทย ภายใต้แผนงานพัฒนาระบบหลักประกันความเสมอภาคทางการศึกษา (ปฐมวัย-ภาคบังคับ)ระยะที่5

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/05/ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-๖๖๐๐๐๒๘๓.pdf

announcement-contract-agreement
19 พฤษภาคม 2566ประกาศ กสศ.เรื่อง โครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” ปีการศึกษา 2566true-potential-scholarship fund
19 พฤษภาคม 2566ประกาศ ผลการคัดเลือกโครงการส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2566

ดาวน์โหลด

community-base fund
18 พฤษภาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้างบริหารจัดการและประสานงานหน่วยงานต้นสังกัด (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)) ภายใต้แผนงานพัฒนาระบบหลักประกันความเสมอภาคทางการศึกษา (ปฐมวัย-ภาคบังคับ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/05/23052023110926-0001.pdf

procurement
18 พฤษภาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการการสร้างความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อการลดความเหลื่อมล้ำสำหรับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล กสศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/05/20230522104334.pdf

procurement
18 พฤษภาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสื่อสารนโยบายและส่งเสริมภาพลักษณ์ตามกลยุทธ์การสื่อสาร กสศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/05/20230522102012.pdf

procurement
18 พฤษภาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเผยแพร่สนับสนุนภาพลักษณ์ กสศ. สู่การเป็นองค์กรนวัตกรรมสร้างความเสมอภาคและการระดมทุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/05/20230522100145.pdf

procurement
16 พฤษภาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเผยแพร่สื่อสารสนับสนุนการดำเนินงานลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/05/20230518112025.pdf

procurement
16 พฤษภาคม 2566ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ประจำปีงบประมาณ 2566 ปรับแผนครั้งที่ 28

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 66_ปรับแผนครั้งที่ 28

procurement_plan
16 พฤษภาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงระเบียบและหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/05/20230518102539.pdf

procurement
15 พฤษภาคม 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการบริหารจัดการงานรับฟังความคิดเห็น 4 ภูมิภาค เพื่อเตรียมแผนกลยุทธ์ 3 ปี กสศ.

20230511165140_ประกาศราคากลาง_แบบ-บก.06

announcement
11 พฤษภาคม 2566ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ประจำปีงบประมาณ 2566 ปรับแผนครั้งที่ 27

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 66_ปรับแผนครั้งที่ 27

procurement_plan
11 พฤษภาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์เพื่อสร้างการรับรู้และส่งเสริมการศึกษาที่เสมอภาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/05/20230515153646.pdf

procurement
11 พฤษภาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดพิมพ์รายงานประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/05/20230515145452.pdf

procurement
11 พฤษภาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสนับสนุนพัฒนาอัปเดตข้อมูลบนเว็บไซต์ กสศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/05/20230515115519.pdf

procurement
11 พฤษภาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการผลิตสื่อเพื่อผลักดันวาระระบบหลักประกันโอกาสทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/05/20230522111512.pdf

procurement
10 พฤษภาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดทำชุดสื่อกราฟิกเผยแพร่ข้อมูลงานวิจัยของสถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (วสศ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/05/20230512141428.pdf

procurement
10 พฤษภาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการผลิตถ่ายทำการสร้างสัมพันธ์เครือข่ายการทำงานและส่งเสริมศักยภาพครู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/05/20230512134354.pdf

procurement
10 พฤษภาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา contact center

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/05/ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-๖๖๐๐๐๒๖๒.pdf

announcement-contract-agreement
10 พฤษภาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการต่ออายุสิทธิการใช้งาน Adobe Creative Cloud ของกสศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/05/20230511105152.pdf

procurement
9 พฤษภาคม 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจัดจ้างพัฒนาเนื้อหาและกิจกรรมของสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ภายใต้แผนงานพัฒนาระบบหลักประกันความเสมอภาคทางการศึกษา (ปฐมวัย – ภาคบังคับ)

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/05/ประกาศราคากลาง-กสศ.-โครงการจัดจ้างพัฒนาเนื้อหาและกิจกรรมของสื่อสังคมออนไลน์ฯv2.pdf

announcement
9 พฤษภาคม 2566ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ประจำปีงบประมาณ 2566 ปรับแผนครั้งที่ 26

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 66_ปรับแผนครั้งที่ 26

procurement_plan
9 พฤษภาคม 2566ประกวดราคาจ้างโครงการจัดจ้างพัฒนาเนื้อหาและกิจกรรม ของสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ภายใต้แผนงานพัฒนาระบบหลักประกันความเสมอภาคทางการศึกษา (ปฐมวัย-ภาคบังคับ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/05/ประกวดราคาโครงการจัดจ้างพัฒนาเนื้อหาและกิจกรรมฯ.pdf

procurement
9 พฤษภาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจัดจ้างตัดต่อสื่อวิดีทัศน์เพื่อการสื่อสารการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/05/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๒๓๗.pdf

announcement-contract-agreement
9 พฤษภาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการพัฒนาและแก้ไขระบบบริหารจัดการโอนเงินตรงให้กับนักเรียนทุนก้าวเพื่อน้อง ปี ๒๕๖๖

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/05/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๒๓๖.pdf

announcement-contract-agreement
9 พฤษภาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจ้างบริการเพื่อสนับสนุนบุคลากรจัดทำเอกสารโครงการส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะเยาวชนและแรงงานนอกระบบ ปี ๒๕๖๖

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/05/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๒๓๓.pdf

announcement-contract-agreement
9 พฤษภาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจ้างเหมาบริการถ่ายรูปและวิดีโอร่วมสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/05/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๒๒๙.pdf

announcement-contract-agreement
9 พฤษภาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการสำรวจความผูกพันของพนักงาน ลูกจ้าง กสศ. ประจำปี ๒๕๖๖

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/05/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๒๒๘.pdf

announcement-contract-agreement
9 พฤษภาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจัดจ้างบริหารจัดการและประสานงานผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข (CCT FORUM)

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/05/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๒๒๕.pdf

announcement-contract-agreement
9 พฤษภาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการออกแบบและผลิตสื่อโครงการความร่วมมือกับภาคี กสศ.

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/05/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๒๒๓.pdf

announcement-contract-agreement
9 พฤษภาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการบริหารจัดการงานประชุมพิจารณากลั่นกรองแบบเสนอชื่อและคัดเลือกผู้รับทุนโครงการทุนการศึกษา ทุนก้าวเพื่อน้อง ปี ๒๕๖๖

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/05/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๒๒๒.pdf

announcement-contract-agreement
9 พฤษภาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจัดทำนิทรรศการระบบช่วยเหลือทางสังคม EES Thailand

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/05/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๒๔๒.pdf

announcement-contract-agreement
9 พฤษภาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการสร้างความเข้มแข็งระบบเสริมสร้างทักษะชีวิตและดูแลช่วยเหลือนักเรียนอาชีวศึกษา (Strengthening Equity Vocational Care)

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/05/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๒๔๑.pdf

announcement-contract-agreement
9 พฤษภาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการพัฒนาแนวทางปฏิบัติงานสำหรับภาคีเครือข่ายเพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็ก

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/05/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๒๓๘.pdf

announcement-contract-agreement
9 พฤษภาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจัดจ้างประสานงานและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาต้นแบบระบบสารสนเทศ เพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/05/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๒๕๙.pdf

announcement-contract-agreement
9 พฤษภาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจัดพิมพ์คู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสำหรับนักศึกษาทุนโครงการครูรักษ์ถิ่น รุ่นที่ 1

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/05/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๒๕๖.pdf

announcement-contract-agreement
9 พฤษภาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการทำงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคล

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/05/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๒๕๕.pdf

announcement-contract-agreement
9 พฤษภาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจัดจ้างผลิตวิดีโอในรูปแบบกราฟิก การอบรมใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค เพื่อการใช้งานระบบ E-learning

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/05/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๒๕๒.pdf

announcement-contract-agreement
9 พฤษภาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการบริหารจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษปี 2566

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/05/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๒๔๗.pdf

announcement-contract-agreement
9 พฤษภาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการผลิตสื่อสนับสนุนครูในดวงใจและทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงannouncement-contract-agreement
9 พฤษภาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจัดจ้างพัฒนาและจัดทำฐานข้อมูลทุนการศึกษา ข้อมูลเนื้อหา (Content) และองค์ความรู้ ในโครงการส่องทางทุนสำหรับเว็บไซต์แหล่งรวบรวมทุน ภายใต้แผนงานพัฒนาระบบหลักประกันความเสมอภาคทางการศึกษา (ปฐมวัย -ภาคบังคับ)

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/05/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๒๓๙.pdf

announcement-contract-agreement
8 พฤษภาคม 2566ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ประจำปีงบประมาณ 2566 ปรับแผนครั้งที่ 25

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 66_ปรับแผนครั้งที่ 25

procurement_plan
8 พฤษภาคม 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจัดจ้างพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการเข้าถึงแหล่งรวบรวมทุนการศึกษา และการรวบรวมข้อมูลทุนการศึกษาในประเทศไทย ภายใต้แผนงานพัฒนาระบบหลักประกันความเสมอภาคทางการศึกษา (ปฐมวัย – ภาคบังคับ) ระยะที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ_โครงการจัดจ้างพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารฯ

procurement
3 พฤษภาคม 2566สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2566

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/05/รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง-เดือนเมษายน-2566.pdf

monthly-procurement-summary
3 พฤษภาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสนับสนุนการจัดสรรเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/05/20230508161540.pdf

procurement
3 พฤษภาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการผลิตสื่อเพื่อผลักดันวาระการศึกษาทางเลือกเฉพาะกลุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/05/20230508141305.pdf

procurement
3 พฤษภาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสนับสนุนการสร้างการมีส่วนร่วมของสังคมเพื่อลดการเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/05/20230508133333.pdf

procurement
3 พฤษภาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการสื่อสารโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/05/20230509111755.pdf

procurement
1 พฤษภาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการลงพื้นที่เพื่อหนุนเสริมการคัดกรองและคัดเลือกนักศึกษาทุนในโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี ๒๕๖๖

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/05/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๒๒๑.pdf

announcement-contract-agreement
1 พฤษภาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการบริหารจัดการเวทีขับเคลื่อนนโยบายและภารกิจ กสศ.

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/05/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๒๒๐.pdf

announcement-contract-agreement
1 พฤษภาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการผลิตและเผยแพร่นโยบายการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/05/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๒๑๙.pdf

announcement-contract-agreement
1 พฤษภาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจ้างผู้ให้บริการข้อมูลของ กสศ. ทางโทรศัพท์ (Contact Center)

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/05/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๒๑๖.pdf

announcement-contract-agreement
1 พฤษภาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการออกแบบและผลิตสื่อเสริมองค์ความรู้และหนุนเสริมพลังภาคีเครือข่ายการทำงานในระดับพื้นที่ ภายใต้แผนงานพัฒนาระบบหลักประกันความเสมอภาคทางการศึกษา (ปฐมวัย – ภาคบังคับ)

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/05/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๒๑๑.pdf

announcement-contract-agreement
1 พฤษภาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการสนับสนุนการสื่อสารร่วมขับเคลื่อนลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/05/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๒๐๒.pdf

announcement-contract-agreement
1 พฤษภาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการสิทธิการใช้งานแพลตฟอร์มสำหรับประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครบุคคล เพื่อสนับสนุนกระบวนการสรรหาคัดเลือกและบรรจุบุคคลเป็นพนักงาน กสศ.

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/05/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๒๐๐.pdf

announcement-contract-agreement
1 พฤษภาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการบรรณาธิการและเรียบเรียงเนื้อหาเพื่อการสื่อสารสาธารณะ

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/05/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๑๙๙.pdf

announcement-contract-agreement
1 พฤษภาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสนับสนุนงานบริหารความเสี่ยงองค์กร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/05/20230508115834.pdf

procurement
1 พฤษภาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้างบริหารเครือข่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/05/20230508111855.pdf

procurement
1 พฤษภาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2566)

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/05/ประจำไตรมาส-2-1-มกราคม-2566-31-มีนาคม-2566.pdf

procurement
28 เมษายน 2566ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ประจำปีงบประมาณ 2566 ปรับแผนครั้งที่ 24

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 66_ปรับแผนครั้งที่ 24

procurement_plan
28 เมษายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการเช่าใช้บริการคลาวด์รองรับระบบสารสนเทศของ กสศ.

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/04/ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-๖๖๐๐๐๒๒๗.pdf

announcement-contract-agreement
28 เมษายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการดูแลและบำรุงระบบบริหารจัดการโครงการ PMS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/05/20230501170921.pdf

procurement
28 เมษายน 2566กสศ. เปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่งjob
27 เมษายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์แนะนำกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/05/20230501150602.pdf

procurement
27 เมษายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้างประสานงานและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาต้นแบบระบบสารสนเทศ เพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/05/20230501132210.pdf

procurement
27 เมษายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจ้างผู้ควบคุมงานปรับปรุงสำนักงาน ชั้น 12 (อาคารบี) และ ชั้น 13 (อาคารเอและบี)

โครงการจ้างผู้ควบคุมงานประบปรุงสำนักงานฯ

announcement-contract-agreement
27 เมษายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการรื้อถอน ปรับปรุงตกแต่งภายใน งานระบบ เฟอร์นิเจอร์ติดผนังและเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว ณ สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา อาคารเอส.พี. ชั้น 12 (อาคารบี) และ ชั้น 13 (อาคารเอและบี)

โครงการรื้อถอน ปรับปรุงตกแต่งภายใน งานระบบ เฟอร์นิเจอร์ติดผนังฯ

announcement-contract-agreement
27 เมษายน 2566ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้งาน

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/04/ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด-เสื่อมสภาพ-ไม่จำเป็นต้องใช้งาน.pdf

notice_etc
26 เมษายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจัดจ้างบริหารงานและจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข(CCT FORUM)

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/04/ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-๖๖๐๐๐๒๔๐.pdf

announcement-contract-agreement
25 เมษายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้างผลิตคลิปวิดีโอสร้างความเข้าใจการใช้เครื่องมือ PMT ในโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/04/20230427133606.pdf

procurement
25 เมษายน 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการขับเคลื่อนและบริหารจัดการความรู้บทเรียนจากหนังสือต่างประเทศเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

ประกาศราคากลาง_แบบ-บก.06

announcement
25 เมษายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้างผลิตวิดีโอในรูปแบบกราฟิก การอบรมใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค เพื่อการใช้งานระบบ E-learning โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/04/20230427120012.pdf

procurement
25 เมษายน 2566ประกวดราคาจ้างโครงการขับเคลื่อนและบริหารจัดการความรู้บทเรียนจากหนังสือต่างประเทศเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Final_เอกสารประกวดราคา_โครงการขับเคลื่อนและบริหารจัดการความรู้ฯ

procurement
25 เมษายน 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา Contact center ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/04/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-โครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารกองทุนฯ.pdf

procurement
25 เมษายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการทำงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/04/20230427103651.pdf

procurement
25 เมษายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดพิมพ์คู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสำหรับนักศึกษาทุนโครงการครูรักษ์ถิ่น รุ่นที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/04/20230427101416.pdf

procurement
25 เมษายน 2566ประกวดราคาจ้าง โครงการสนับสนุนการจัดสรรเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/04/ประกวดราคาโครงการสนับสนุนการจัดสรรเงินหรือทรัพย์สินฯ.pdf

procurement
25 เมษายน 2566ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการสนับสนุนการจัดสรรเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/04/ประกาศราคากลาง-กสศ.โครงการสนับสนุนการจัดสรรเงินหรือทรัพย์สินฯ-1.pdf

announcement
21 เมษายน 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการติดตามและสนับสนุนการบริหารสัญญาภาคีร่วมดำเนินงานของสำนักพัฒนาคุณภาพครูและสถานศึกษา

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/04/ประกาศราคากลาง-กสศ.-โครงการติดตามและสนับสนุนการบริหารสัญญาภาคีร่วมดำเนินงานฯv.3.pdf

announcement
21 เมษายน 2566ประกวดราคาจ้างโครงการติดตามและสนับสนุนการบริหารสัญญาภาคีร่วมดำเนินงานของสำนักพัฒนาคุณภาพครูและสถานศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/04/ประกวดราคาโครงการติดตามและสนับสนุนการบริหารสัญญาภาคีฯ.pdf

procurement
21 เมษายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการตรวจสอบกรณีพิเศษโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จังหวัดขอนแก่น เลขที่ ๖๒-๐๒๗๙

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/04/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๒๑๕.pdf

announcement-contract-agreement
21 เมษายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการบริหารจัดการประชุมสานพลังเครือข่ายโครงการส่องทางทุน กสศ. x แหล่งทุน เพื่อรวบรวมข้อมูลและข้อเสนอแนะการสร้างความร่วมมือเพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/04/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๒๑๒.pdf

announcement-contract-agreement
21 เมษายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มสื่อออนไลน์เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/04/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๒๑๐.pdf

announcement-contract-agreement
21 เมษายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจ้างคนดูแลระบบภาพเสียงห้องประชุมสำนักงาน กสศ. ระยะเวลา ๖ เดือน

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/04/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๒๐๓.pdf

announcement-contract-agreement
21 เมษายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการประชุมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษและธนาคารโลก

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/04/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๑๙๖.pdf

announcement-contract-agreement
21 เมษายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการงานจัดจ้างวิเคราะห์ข้อมูลสถานะความยากจนของนักเรียน นักศึกษา โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา ๒๕๖๖

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/04/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๑๙๕.pdf

announcement-contract-agreement
21 เมษายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการสนับสนุนอุปกรณ์เทคนิคเวทีเสวนานานาชาติ

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/04/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๑๙๔.pdf

announcement-contract-agreement
21 เมษายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรสมุดบันทึกขอให้เป็นปีที่ดี

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/04/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๑๙๓.pdf

announcement-contract-agreement
21 เมษายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจัดจ้างออกแบบและผลิตสื่อสำหรับประชาสัมพันธ์กิจกรรม ภายใต้ แผนงานพัฒนาระบบหลักประกันความเสมอภาคทางการศึกษา (ปฐมวัย – ภาคบังคับ)

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/04/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๑๙๑.pdf

announcement-contract-agreement
21 เมษายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจ้างทำระบบคัดกรองความยากจนสำหรับนักศึกษาทุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี ๒๕๖๖

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/04/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๑๙๐.pdf

announcement-contract-agreement
21 เมษายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/04/20230426115131.pdf

procurement
20 เมษายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบริหารจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/04/20230424120244.pdf

procurement
20 เมษายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบริหารจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/04/20230424113440.pdf

procurement
19 เมษายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้ดทำนิทรรศการระบบช่วยเหลือทางสังคม EES Thailand โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/04/20230424131734.pdf

procurement
19 เมษายน 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการสัมมนาวิชาการเพื่อพัฒนาภาคีเครือข่ายในการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

ประกาศราคากลาง_แบบ-บก.06

announcement
19 เมษายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการผลิตสื่อสนับสนุนครูในดวงใจและทุนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/04/20230424095920.pdf

procurement
19 เมษายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสร้างความเข้มแข็งระบบเสริมสร้างทักษะชีวิตและดูแลช่วยเหลือนักเรียนอาชีวศึกษา (Strengthening Equity Vocational Care) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/04/20230424093535.pdf

procurement
10 เมษายน 2566การประชุมกลุ่มพันธมิตรเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (EEA) ครั้งที่ 7: กลไกการจัดทำงบประมาณและการจัดหาเงินทุนเพื่อเพิ่มความเสมอภาคทางการศึกษาnotice_etc
10 เมษายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจัดจ้างบริหารจัดการประสานงานและเก็บรวบรวมข้อมูลการตอบคำถามผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์ ภายใต้แผนงานพัฒนาระบบหลักประกันความเสมอภาคทางการศึกษา (ปฐมวัย-ภาคบังคับ)

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/04/ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-๖๖๐๐๐๒๓๕.pdf

announcement-contract-agreement
7 เมษายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจ้างบุคคลเพื่อสนับสนุนงานสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/04/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๑๘๘.pdf

announcement-contract-agreement
7 เมษายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการบริการสนับสนุนแพ็คเกจ 280 ชั่วโมง เว็บไซต์ grityouthservices.com และเว็บไซต์ afe.eef.grityouthservices.com

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/04/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๑๘๗.pdf

announcement-contract-agreement
7 เมษายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจ้างบริหารจัดการประชุมพัฒนากลไกการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสารสนทเศเพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สำหรับเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบ

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/04/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๑๘๕.pdf

announcement-contract-agreement
7 เมษายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจัดจ้างออกแบบและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ด้วยเทคนิค Web-based Mini Data Story เรื่อง การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของนักเรียนไทย

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/04/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๑๘๒.pdf

announcement-contract-agreement
7 เมษายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆเพื่อใช้ในสำนักงาน

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/04/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๑๘๑.pdf

announcement-contract-agreement
7 เมษายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/04/ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-๖๖๐๐๐๒๑๘.pdf

announcement-contract-agreement
5 เมษายน 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้างบริหารงานและจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข (CCT FORUM)

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/04/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจัดจ้างบริหารงานฯ.pdf

procurement
5 เมษายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้างตัดต่อสื่อวิดีทัศน์เพื่อการสื่อสารพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/04/20230411170604.pdf

procurement
5 เมษายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาและแก้ไขระบบบริหารจัดการโอนเงินให้ตรงกับนักเรียนทุนก้าวเพื่อน้อง ปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/04/20230418130213.pdf

procurement
5 เมษายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้างพัฒนาและจัดทำฐานข้อมูลทุนการศึกษา ข้อมูลเนื้อหา (Content) และองค์ความรู้ ในโครงการส่องทางทุนสำหรับเว็บไซต์แหล่งรวมทุน ภายใต้แผนงานพัฒนาระบบหลักประกันความเสมอภาคทางการศึกษา (ปฐมวัย-ภาคบังคับ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/04/20230418122605.pdf

procurement
5 เมษายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาแนวทางปฏิบัติงานสำหรับภาคีเครือข่ายเพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/04/20230412104214.pdf

procurement
5 เมษายน 2566เปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเยาวชนนอกระบบการศึกษา ปี 2566fund
4 เมษายน 2566สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2566

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/04/รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง-เดือนมีนาคม-2566.pdf

monthly-procurement-summary
4 เมษายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/04/ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-๖๖๐๐๐๒๐๗.pdf

announcement-contract-agreement
31 มีนาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างบริการเพื่อสนับสนุนบุคลากรจัดทำเอกสารโครงการส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะเยาวชนและแรงงานนอกระบบ ปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/04/20230404095921.pdf

procurement
30 มีนาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาบริการถ่ายรูปและวิดีโอร่วมสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/04/20230404102832.pdf

procurement
29 มีนาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้างบริหารจัดการและประสานงานผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข (CCT FORUM) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/04/20230403161223.pdf

procurement
29 มีนาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสำรวจความผูกพันของพนักงาน ลูกจ้าง กสศ. ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/04/20230403152424-1.pdf

procurement
29 มีนาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการการสำรวจเครื่องมือและทดลองเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านผลลัพธ์การเรียนรู้

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/04/ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-๖๖๐๐๐๑๘๙.pdf

announcement-contract-agreement
28 มีนาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการออกแบบและผลิตสื่อโครงการร่วมมือกับภาคีกสศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/04/20230403145116.pdf

procurement
28 มีนาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบริหารจัดการเวทีขับเคลื่อนนโยบายและภารกิจ กสศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/03/20230330144854.pdf

procurement
28 มีนาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการผลิตและเผยแพร่นโยบายการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/03/20230330141657.pdf

procurement
28 มีนาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการลงพื้นที่เพื่อหนุนเสริมการคัดกรองและคัดเลือกนักศึกษาทุนในโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/04/20230403131937.pdf

procurement
28 มีนาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบริหารจัดการงานประชุมพิจารณากลั่นกรองแบบเสนอชื่อและคัดเลือกผู้รับทุนโครงการทันการศึกษา ทุนก้าวเพื่อน้อง ปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/04/20230403125744.pdf

procurement
28 มีนาคม 2566ประกวดราคาจ้างโครงการจัดจ้างพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการเข้าถึงแหล่งรวบรวมทุนการศึกษา และการรวบรวมข้อมูลทุนการศึกษาในประเทศไทย ภายใต้แผนงานพัฒนาระบบหลักประกันความเสมอภาคทางการศึกษา (ปฐมวัย-ภาคบังคับ) ระยะที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/03/ประกวดราคาจ้างโครงการจัดจ้างพัฒนากลยุทธ์ฯ-1.pdf

procurement
27 มีนาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการตรวจสอบกรณีพิเศษโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จังหวัดขอนแก่น เลขที่ 62-0279 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/03/20230329111033.pdf

procurement
27 มีนาคม 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเช่าใช้บริการคลาวด์รองรับระบบสารสนเทศของ กสศ. โดยวิธีคัดเลือก

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/03/ประกาศผูัชนะการเสนอราคาโครงการเช่าใช้บริการคลาวด์ฯ.pdf

procurement
27 มีนาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างผู้ให้บริการข้อมูลของกสศ. ทางโทรศัพท์ (Contact Center) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/03/20230331102905.pdf

procurement
27 มีนาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการสื่่อมวลชนสัญจรเพื่อการสื่อสารตัวแบบโรงเรียนพัฒนาคุณภาพตนเอง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/03/ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-๖๖๐๐๐๑๙๗.pdf

announcement-contract-agreement
24 มีนาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จ้างโครงการบริหารจัดการจัดส่งเอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี ๒๕๖๖

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/03/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา_PO66000179.pdf

announcement-contract-agreement
24 มีนาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จ้างโครงการจัดทำนิทรรศการเครือข่ายโรงเรียนสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนทุน กสศ.

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/03/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา_PO66000180.pdf

announcement-contract-agreement
24 มีนาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบริหารจัดการประชุมสานพลังเครือข่ายโครงการส่องทางทุนกสศ. x แหล่งทุน เพื่อรวบรวมข้อมูลและข้อเสนอแนะการสร้างความร่วมมือเพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/03/20230328164112.pdf

procurement
24 มีนาคม 2566พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ x เวทีเสวนาวิชาการทักษะพื้นฐานของทุนมนุษย์ กสศ. และธนาคารโลกnotice_etc
24 มีนาคม 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการบริการสารสนเทศภาครัฐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding)

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/03/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการบริการสารสนเทศภาครัฐ.pdf

procurement
24 มีนาคม 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจัดจ้างพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการเข้าถึงแหล่งรวบรวมทุนการศึกษา และการรวบรวมข้อมูลทุนการศึกษาในประเทศไทย ภายใต้แผนงานพัฒนาระบบหลักประกันความเสมอภาคทางการศึกษา (ปฐมวัย – ภาคบังคับ) ระยะที่ ๕

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/03/ประกาศราคากลาง-กสศ.โครงการพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารฯ.pdf

announcement
23 มีนาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มสื่อออนไลน์เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/03/20230330164230.pdf

procurement
23 มีนาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการออกแบบและผลิตสื่อเสริมองค์ความรู้และหนุนเสริมพลังภาคีเครือข่ายการทำงานในระดับพื้นที่ ภายใต้แผนงานพัฒนาระบบหลักประกันความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/03/20230329104138.pdf

procurement
23 มีนาคม 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้างบริหารจัดการประสานงานและเก็บรวบรวมข้อมูลการตอบคำถามผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์ ภายใต้แผนงานพัฒนาระบบหลักประกันความเสมอภาคทางการศึกษา (ปฐมวัย – ภาคบังคับ) โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะ_โครงการจัดจ้างบริหารจัดการประสานงานและเก็บรวบรวมข้อมูลฯ

procurement
23 มีนาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างคนดูแลระบบภาพเสียงห้องประชุมสำนักงาน กสศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/03/20230329100524.pdf

procurement
23 มีนาคม 2566ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ประจำปีงบประมาณ 2566 ปรับแผนครั้งที่ 23

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 66_ปรับแผนครั้งที่ 23

procurement_plan
23 มีนาคม 2566ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการจัดจ้างบริหารงานและจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข (CCT FORUM)

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/03/ประกาศราคากลาง-กสศ.โครงการจัดจ้างบริหารงานและจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนฯ.pdf

announcement
22 มีนาคม 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง โดยวิธีคัดเลือก

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/03/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลฯ.pdf

procurement
22 มีนาคม 2566ประกวดราคาจ้างโครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา Contact Center ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/03/ประกวดราคาจ้างโครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ.pdf

procurement
22 มีนาคม 2566ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา Contact Center

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/03/ประกาศราคากลาง-กสศ.ศูนย์ข้อมูลฯ.pdf

announcement
21 มีนาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบรรณาธิการและเรียบเรียงเนื้อหาเพื่อการสื่อสารสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/03/20230323161524.pdf

procurement
21 มีนาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสนับสนุนการสื่อสารร่วมขับเคลื่อนลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/03/20230322151719.pdf

procurement
21 มีนาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสิทธิการใช้งานแพลตฟอร์มสำหรับประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครบุคคล เพื่อสนับสนุนกระบวนการสรรหาคัดเลือกและบรรจุบุคคลเป็นพนักงาน กสศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/03/20230323151521.pdf

procurement
21 มีนาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสิทธิการใช้งานแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อเสริมสร้างความผูกพันพฤติกรรมเชิงบวกและการมีส่วนร่วมระหว่างบุคลากร กสศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/03/20230323112649.pdf

procurement
20 มีนาคม 2566เปิดรับข้อเสนอโครงการส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2566

community-base fund
17 มีนาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการงานจัดจ้างวิเคราะห์ข้อมูลสถานะความยากจนของนักเรียน นักศึกษา โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/03/20230320162829.pdf

procurement
17 มีนาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการประชุมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษและธนาคารโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/03/20230320153159.pdf

procurement
17 มีนาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสนับสนุนอุปกรณ์เทคนิคเวทีเสวนานานาชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/03/20230320141802.pdf

procurement
17 มีนาคม 2566ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/03/ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก.pdf

procurement
16 มีนาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการบริหารจัดการการประชุมวิชาการด้านการวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcomes) เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/03/โครงการบริหารจัดการการประชุมวิชาการฯ.pdf

announcement-contract-agreement
16 มีนาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้างออกแบบและผลิตสื่อสำหรับประชาสัมพันธ์กิจกรรม ภายใต้แผนงานพัฒนาระบบหลักประกันความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/03/20230317165240.pdf

procurement
16 มีนาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างทำระบบคัดกรองความยากจนสำหรับนักศึกษาทุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/03/20230317160726.pdf

procurement
16 มีนาคม 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะ_โครงการระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน

procurement
16 มีนาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรสมุดบันทึกขอให้เป็นปีที่ดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/03/20230317145638.pdf

procurement
16 มีนาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงโครงการบริหารจัดการการประชุมวิชาการด้านการวัดและประะเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcomes)เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/03/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๑๘๔.pdf

announcement-contract-agreement
14 มีนาคม 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการรื้อถอน ปรับปรุงตกแต่งภายใน งานระบบ เฟอร์นิเจอร์ติดผนังและเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว ณ สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา อาคารเอส.พี. ชั้น 12 (อาคารบี) และ ชั้น 13 (อาคารเอและบี) โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะ_โครงการรื้อถอน ปรับปรุงตกแต่งภายในฯ

procurement
14 มีนาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบริการสนับสนุนแพ็คเกจ 240 ชั่วโมง เว็บไซต์ grityouthservices.com และเว็บไซต์ afe.eef.grityouthservices.com โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/03/20230315144448.pdf

procurement
14 มีนาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างบุคคลเพื่อสนับสนุนงานสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/03/20230315140845.pdf

procurement
14 มีนาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการออกแบบและผลิตคู่มือค้นหา แนะแนว ประชาสัมพันธ์ คัดกรองความยากจน และคัดเลือกผู้รับทุนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ประจำปี 2566

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/03/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๑๗๘.pdf

announcement-contract-agreement
14 มีนาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ประจำปี 2566

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/03/PO66000177.pdf

announcement-contract-agreement
13 มีนาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบรรณาธิการการพิมพ์และจัดพิมพ์หนังสือความรู้ ห้องเรียนฟื้นฟูหลังโควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/03/20230314154638.pdf

procurement
13 มีนาคม 2566ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ประจำปีงบประมาณ 2566 ปรับแผนครั้งที่ 22

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 66_ปรับแผนครั้งที่ 22

procurement_plan
13 มีนาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างบริหารจัดการประชุมพัฒนากลไกการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สำหรับเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/03/20230314134419.pdf

procurement
13 มีนาคม 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการสื่อมวลชนสัญจรเพื่อการสื่อสารตัวแบบโรงเรียนพัฒนาคุณภาพตนเอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ_โครงการสื่อมวลชนสัญจรเพื่อการสื่อสารฯ

procurement
10 มีนาคม 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการการสำรวจเครื่องมือและทดลองเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ_โครงการการสำรวจเครื่องมือและทดลองเก็บรวบรวมข้อมูลฯ

procurement
10 มีนาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้างออกแบบและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ด้วยเทคนิค Web-based Mini Data Story โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/03/20230313111018.pdf

procurement
10 มีนาคม 2566ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการสัมมนาวิชาการเพื่อพัฒนาภาคีเครือข่ายในการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/03/ยกเลิกประกาศ-ประกวดราคาจ้างโครงการสัมมนาวิชาการฯ.pdf

procurement
9 มีนาคม 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการเช่าใช้บริการคลาวด์รองรับระบบสารสนเทศของ กสศ.

ประกาศราคากลาง_แบบ-บก.06_โครงการเช่าใช้บริการคลาวด์ฯ

announcement
8 มีนาคม 2566ประกวดราคาจ้างโครงการบริการสารสนเทศภาครัฐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/03/ประกวดราคาจ้างโครงการบริการสารสนเทศภาครัฐ.pdf

procurement
8 มีนาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆเพื่อใช้ในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/03/20230310102713.pdf

procurement
8 มีนาคม 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการบริการสารสนเทศภาครัฐ

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/03/ประกาศราคากลาง-กสศ.โครงการบริการสารสนเทศภาครัฐ.pdf

announcement
7 มีนาคม 2566สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/03/สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน-กุมภาพันธ์-2566.pdf

monthly-procurement-summary
7 มีนาคม 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจัดจ้างบริหารจัดการประสานงานและเก็บรวบรวมข้อมูลการตอบคำถามผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์ ภายใต้แผนงานพัฒนาระบบหลักประกันความเสมอภาคทางการศึกษา (ปฐมวัย – ภาคบังคับ)

ประกาศราคากลาง_จัดจ้างบริหารจัดการประสานงานและเก็บรวบรวมข้อมูลฯ

announcement
7 มีนาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจัดเวทีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสวนาวิชาการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/03/โครงการจัดเวทีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสวนาวิชาการ-1.pdf

announcement-contract-agreement
3 มีนาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบริหารจัดการจัดส่งเอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/03/20230307142733.pdf

procurement
3 มีนาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดทำนิทรรศการเครือข่ายโรงเรียนสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนทุน กสศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

//grityouthservices.com/wp-content/uploads/2023/03/20230307135000.pdf

procurement
2 มีนาคม 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดจ้างโครงการบริหารจัดการการประชุมวิชาการด้านการวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcomes) เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)