สล็อตทุกค่าย

กสศ. พัฒนา iSEE 3.0 ระบบฐานข้อมูลที่ทำให้ทุกคนมีโอกาสขับเคลื่อนการพัฒนาทุนมนุษย์จากพื้นที่ของตนเอง

กสศ. พัฒนา iSEE 3.0 ระบบฐานข้อมูลที่ทำให้ทุกคนมีโอกาสขับเคลื่อนการพัฒนาทุนมนุษย์จากพื้นที่ของตนเอง

Information System for Equitable Education หรือ iSEE คือระบบสารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ที่สถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กสศ. วิจัยและพัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนผู้ขาดเเคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสในประเทศไทยให้ได้รับการสนับสนุนความช่วยเหลือ

ปัจจุบันระบบ iSEE ได้พัฒนามาถึงเวอร์ชัน 3.0 คือ ภาคีเครือข่ายที่ลงทะเบียน สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลการทำงานทุนสร้างโอกาสและนวัตกรรมทั้งหมดของ กสศ. เพื่อมีส่วนร่วมส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา และพัฒนาทุนมนุษย์ได้จากระดับพื้นที่

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2566 ในงานสัมมนาทางวิชาการประจำปี Equity Forum 2023 ‘ทุนมนุษย์เพื่อยุติความเหลื่อมล้ำ’ ที่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จัดขึ้น ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร นอกจากการนำเสนอรายงานสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาปี 2566 ผลงานวิจัยสถานการณ์การพัฒนาทุนมนุษย์ทุกช่วงวัย นวัตกรรมความร่วมมือทางสังคม มีการเปิดพื้นที่ให้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนภายใต้หัวข้อ ‘ขับเคลื่อนการพัฒนาทุนมนุษย์ระดับพื้นที่โดยใช้ฐานข้อมูล’ และ ทดลองใช้งานระบบ iSEE 3.0 ที่ถูกพัฒนาขึ้น

มีผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานในพื้นที่ทั้งเรื่องการศึกษาและการจัดการความรู้ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ธงชัย มั่นคง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้ของคนทุกวัย จังหวัดระยอง (RILA) และภาคีเครือข่ายจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ จังหวัดระยอง และ นิติศักดิ์ โตนิติ ภาคีเครือข่ายจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ประเด็นสำคัญของการพูดคุยคือ การให้ความสำคัญกับข้อมูลเพื่อจัดการความเหลื่อมล้ำในเชิงพื้นที่ การบริหารจัดการเรื่องความรู้ในโครงการต่าง ๆ และความคาดหวังการใช้ประโยชน์จากข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล รวมถึงแนวคิดการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ต้องการเข้าถึง

รศ.ดร.ผณินทรา ในฐานะผู้จัดทำโครงการ learning city กล่าวถึงความสำคัญของฐานข้อมูลซึ่งสามารถใช้ค้นหาคนที่มีความต้องการเรียนรู้ ระดมทรัพยากรเข้ามาช่วยเหลือ และใช้ฐานข้อมูลส่งต่อคนเหล่านั้น เนื่องจาก learning city คือการนำเอาการเรียนรู้เข้าไปแก้ไขปัญหาบางอย่างให้กับคนในเมืองนั้น ๆ เพราะฉะนั้นอันดับแรกจึงต้องศึกษาจากฐานข้อมูลว่าในพื้นที่มีปัญหาอะไร

จังหวัดพะเยาจึงใช้ต้นทุนทางวัฒนธรรมมาจัดทำเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อช่วยเหลือเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษา และแรงงานที่ตกงานจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้เกิดจากการศึกษาผ่านฐานข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (Information System for Equitable Education หรือ iSEE) ของทาง กสศ. และฐานข้อมูลจังหวัด เพื่อค้นหาปัญหาคนแต่ละกลุ่ม และส่งต่อคนกลุ่มนี้ให้ได้เรียนรู้จากแหล่งการเรียนรู้ที่สร้างไว้ให้ได้มากที่สุด

ในส่วนของจังหวัดระยอง ธงชัยได้แลกเปลี่ยนการทำงานโดยใช้ฐานข้อมูลเพื่อการขับเคลื่อนงานเชิงพื้นที่ โดยการตั้งสถาบันการเรียนรู้ของคนทุกวัย หรือ RILA เพื่อเป็นกลไกในการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ แนวคิดดังกล่าวมาจากการทำงานร่วมกับ กสศ. ที่ได้ค้นหาข้อมูลเด็กและเยาวชนที่ไม่อยู่ในระบบการศึกษา และนำข้อมูลไปทำงานเชิงพื้นที่ต่อไป เพื่อขจัดอุปสรรคและข้อจำกัดในการเข้าถึงเด็กและเยาวชนกลุ่มดังกล่าว จนนำไปสู่การคิดกลไกจัดการศึกษาในระดับตำบล จังหวัดระยอง

ฐานข้อมูลที่ระยองจัดทำขึ้น จึงเป็นฐานข้อมูลจากกลไกระดับตำบลเป็นหลัก เกิดการเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายการทำงานในพื้นที่ระดับตำบล เนื่องจากในพื้นที่มีหน่วยจัดการศึกษาหลายหน่วย ทำให้กระบวนการช่วยเหลือเพื่อให้เด็กเข้าถึงแหล่งทุนแม่นยำมากขึ้น

ทางด้านนิติศักดิ์ ได้แลกเปลี่ยนมุมมองการทำงานเชิงพื้นที่โดยใช้ข้อมูลของจังหวัดแม่ฮ่องสอนด้วยเช่นกัน โดยมุ่งเป้าไปที่เยาวชนที่อยู่นอกระบบช่วงอายุ 15-24 ปี ในการจัดการความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่ และนำข้อมูลจากฐานข้อมูล iSEE มาสนับสนุนการทำงาน ซึ่งจำเป็นต้องมีการอัปเดตข้อมูลอย่างครบถ้วนสม่ำเสมอ ในการใช้ข้อมูลจึงต้องพิจารณาข้อมูลที่มีการอัปเดตแล้ว เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้องแม่นยำขึ้น

ในกระบวนการทำงานจะมีการวิเคราะห์ข้อมูลออกมาเป็นรายตำบลและหมู่บ้าน จากนั้นจะนำข้อมูลเข้าประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งจะมีการเรียกประชุมส่วนราชการทั้งหมดในทุกเดือน เพื่อสร้างความร่วมมือระดับจังหวัด รวมถึงสร้างภาคีเครือข่ายกับกลุ่มอื่น ๆ ผ่านการใช้กลไกที่หลากหลาย เพื่อระดมหลายภาคส่วนให้มาร่วมกันออกแบบแนวทางการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในระดับพื้นที่

ขณะที่ กสศ. เสนอว่าระบบสารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หรือ iSEE ซึ่งเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส จะเป็นอีกตัวช่วยหนึ่งในการชี้เป้าเด็กและเยาวชนที่ควรเร่งช่วยเหลือในระดับพื้นที่ได้ 

ท้ายที่สุดทาง กสศ. เน้นย้ำว่าการขับเคลื่อนการพัฒนาทุนมนุษย์ระดับพื้นที่โดยใช้ฐานข้อมูล มีความสำคัญต่อการมองเห็นและติดตามสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเป็นอย่างมาก ซึ่งจะสามารถขยายผลไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตในอีกหลายด้านของเด็กและเยาวชนได้ เพราะข้อมูลคือกุญแจสำคัญที่จะสร้างความเข้าใจ ทำให้แต่ละภาคส่วนมองเห็นขอบเขตของปัญหาและเกิดความเข้าใจตรงกันได้เป็นอย่างดี

ผู้สนใจสามารถเข้าไปใช้งาน iSEE ได้ที่

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2

รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาผ่านโครงการ Million Gift Million Smiles

จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15
  (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 โรงเรียน

 • โรงเรียนชลประทาน
  เขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์
 • โรงเรียนบ้านโป่งน้อย
 • โรงเรียนวัดสันคะยอม

จังหวัดลำปาง จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนวัดเสด็จ

จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านท่าข้าม

จังหวัดตาก จำนวน 3 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2
 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4
 • โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น

จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านควนเงิน
 • โรงเรียนบ้านท่าไทร
 • โรงเรียนวัดชะอวด
 • โรงเรียนวัดไม้เสียบ

จังหวัดตรัง จำนวน 11 โรงเรียน

 • โรงเรียนท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์)
 • โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม
 • โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย
 • โรงเรียนบ้านช่องลม
 • โรงเรียนบ้านทอนเหรียน
 • โรงเรียนบ้านท่าส้ม
 • โรงเรียนบ้านบางสัก
 • โรงเรียนบ้านวังลำ
 • โรงเรียนวัดทุ่งหินผุด
 • โรงเรียนวัดวารีวง
 • โรงเรียนหาดทรายทอง

จังหวัดนราธิวาส จำนวน 6 โรงเรียน

 • โรงเรียนนราสิกขาลัย
 • โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128
 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนพิทักษ์วิยากุมุง
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา

จังหวัดพังงา จำนวน 2 โรงเรียน

 • โรงเรียนวัดนิโครธาราม
 • โรงเรียนวัดสุวรรณาวาส

จังหวัดปัตตานี จำนวน 8 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านบางทัน
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม
 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา

จังหวัดยะลา จำนวน 10 โรงเรียน

 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านจุโป
 • โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนอัยเยอร์เวง

จังหวัดสงขลา จำนวน 18 โรงเรียน

 • โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา
 • โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
 • โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา
 • โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน
 • โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
 • โรงเรียนเทพา
 • โรงเรียนบ้านเขาพระ
 • โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ
 • โรงเรียนบ้านคูนายสังข์
 • โรงเรียนบ้านโคกตก
 • โรงเรียนบ้านนาปรัง
 • โรงเรียนบ้านบาโหย
 • โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ
 • โรงเรียนบ้านป่าเร็ด
 • โรงเรียนบ้านพระพุทธ
 • โรงเรียนบ้านม้างอน
 • โรงเรียนบ้านม้างอน
 • โรงเรียนวัดประจ่า

 • เรตบอล ราคาบอล SBOBET Ladbrokes Bet365 |
 • เว็บพนันออนไลน์ เว็บตรง อันดับ 1 ของโลก ดีที่สุด 2023 |
 • สล็อตเว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์ เว็บสล็อตใหม่ล่าสุด สล็อตวอเลท ไม่มีขั้นต่ำ |
 • 14 เว็บพนันออนไลน์เว็บตรงที่ดีที่สุดในปี 2023 |