สล็อตทุกค่าย

“สำรวจทุนทรัพยากร เตรียมคนระยองสู่สากล” ในวันที่ทักษะการทำงานในโลกยุคใหม่ สำคัญยิ่งกว่าทักษะอาชีพ

“สำรวจทุนทรัพยากร เตรียมคนระยองสู่สากล” ในวันที่ทักษะการทำงานในโลกยุคใหม่ สำคัญยิ่งกว่าทักษะอาชีพ

โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำจังหวัดระยอง นำโดยสถาบันการเรียนรู้ของคนทุกช่วงวัยจังหวัดระยอง หรือ ‘RILA’ (Rayong Inclusive Learning Academy) สำรวจทรัพยากรพื้นที่ เพื่อวางเส้นทางพัฒนาคนระยองสู่การเป็นพลเมืองโลก สามารถพึ่งพาและพัฒนาตนเองให้พร้อมสำหรับชีวิตในโลกสมัยใหม่ ด้วยทักษะการทำงานระดับสากล

“ระยองเป็นจังหวัดเศรษฐกิจ มีรายได้ประชากรต่อหัวหรือ GPP สูงที่สุดในประเทศไทย นั่นหมายถึงการมีต้นทุนที่สูงกว่าพื้นที่อื่น คำถามคือจะทำอย่างไรให้โอกาสที่มีอยู่กระจายไปถึงทุกคน”

ปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และประธานกรรมการสถาบัน RILA

คำถามข้างต้น นำมาซึ่งแนวทางการทำงานแบบ ‘ย่อส่วน’ ระดับจังหวัด จนถึงการระดมคนทั้งจังหวัดสู่งานเสวนา ‘เตรียมคนระยองสู่สากล’ เพื่อรับฟัง แลกเปลี่ยน ระดมความเห็น พร้อมลงพื้นที่สำรวจต้นทุนทรัพยากรด้านการศึกษาในพื้นที่ร่วมกัน

ทั้งนี้ คณะทำงานได้เข้าเยี่ยมชมการทำงานและความสำเร็จของโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรม และพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สำนักงานเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECI) อันเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมบนพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จังหวัดระยอง ที่ตั้งขึ้นโดยมีเป้าหมายยกระดับและพัฒนาอุตสาหกรรมเดิม สร้างสรรค์อุตสาหกรรมใหม่ พร้อมเป็นที่ตั้งของสถาบันการศึกษาที่มุ่งผลักดันความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม อย่างโรงเรียนกำเนิดวิทย์ และสถาบันวิทยสิริเมธี

งานนี้เป็น ‘ก้าวแรก’ ของความร่วมมือระดับจังหวัดที่จะสนับสนุนให้เกิดการสังเคราะห์ข้อมูล การออกแบบการส่งเสริมการเรียนรู้ และยกระดับเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ (Area-based Education: ABE) ของจังหวัดระยองต่อไป

บางทักษะอาชีพจะตกยุคสมัย 
แต่ทักษะในโลกยุคใหม่จะทำให้ ‘คน’ ยืนหยัดได้
ในทุกความเปลี่ยนแปลง

นอกจากทักษะอาชีพเฉพาะทาง เราต้องคำนึงถึงความเสี่ยงและโอกาส โดยเสริมสร้างทักษะพื้นฐานการทำงานในโลกยุคใหม่ คือความสามารถในการอ่านและทำความเข้าใจ การจัดการข้อมูลและใช้เครื่องมือ ICT รวมถึงทักษะอารมณ์สังคม ที่เปรียบเสมือนเครื่องมือหรือต้นทุนในการเข้าถึงโอกาส และช่วยรับมือกับความเสี่ยงต่อความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ

“ทักษะพื้นฐานการทำงานในโลกยุคใหม่นั้น สำคัญยิ่งกว่าทักษะอาชีพเฉพาะทางเสียอีก เพราะวันนี้เราเห็นแล้วว่า การแทรกแซงของเทคโนโลยีดิจิทัลอาจทำให้บางทักษะอาชีพตกยุคตกสมัยไป แต่ถ้ามนุษย์รู้จักการต่อยอดความรู้ สามารถสังเคราะห์องค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพตนเองให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน และพร้อมผลักดันตนเองไปสู่การจ้างงานที่มีรายได้สูงขึ้น หรือในภาคของผู้ประกอบการคือ เพิ่มผลผลิตและนวัตกรรมได้มากขึ้น พลเมืองโลกเหล่านี้ก็จะยังพึ่งพาตนเองได้ในทุกกระแสความเปลี่ยนแปลงที่มาถึง”

โคจิ มิยาโมโต นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสด้าน Global Practice จากธนาคารโลก

จัดการศึกษา ‘ทวิภาคี’
อุดช่องโหว่ผลิตคนไม่ตรงกับงาน

“ระยองโดดเด่นเรื่องพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม การจัดการศึกษาจึงต้องเชื่อมโยงกับสถานประกอบการ ฝ่ายผลิตกำลังคนควรรู้ว่าคุณสมบัติและทักษะที่สถานประกอบการต้องการคืออะไร ยิ่งเมื่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยีกำลังบอกเราว่าไม่ได้ต้องการแรงงานจำนวนมากอีกต่อไปแล้ว แต่การทำงานกับเครื่องจักรทันสมัย จำเป็นต้องมีคนที่มีทั้งทักษะ ความเข้าใจ และมีความชำนาญงาน

“แนวทางหนึ่งที่สภาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมจังหวัดระยองวางแผนไว้ คือร่วมมือกับสถาบันการศึกษาจัดการศึกษาแบบทวิภาคี เพื่อให้โอกาสนักศึกษาเรียนรู้ในสถาบันไปพร้อมกับการฝึกงานในสถานประกอบการ ดังนั้นเมื่อจบการศึกษาแล้ว สถาบันจะได้บุคลากรที่ผ่านการฝึกฝนจนชำนาญงานแล้วในระดับหนึ่ง ซึ่งเท่ากับเป็นการอุดช่องโหว่ที่จะผลิตคนออกมาที่ไม่ตรงกับงาน” 

อนันต์ นาคนิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

ส่งเสริมความหลากหลายด้านภาษา
เปิดประตูโรงเรียนให้กว้างเพื่อรองรับเด็กทุกคน

“สิ่งที่ต้องค้นให้เจอในการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ คือเด็กและเยาวชนควรได้รับการส่งเสริมผลักดันด้านใดจึงจะมีศักยภาพเหมาะสมกับการใช้ชีวิตและการทำงานในพื้นที่ ระยองเป็นเมืองท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม การเตรียมคนไประดับสากล อย่างแรกต้องมีจุดเด่นเรื่องภาษา ณ วันนี้ระยองมีโรงเรียน อบจ. ที่ปรับเปลี่ยนเป็นศูนย์ภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น รวมถึงภาษาทางเลือกอื่น ๆ ให้เด็กเลือกเรียนตามความสนใจ และจากจุดเริ่มต้นนี้ ผลที่งอกเงยคือ ความเปลี่ยนแปลงของเด็กระยองที่สามารถสอบได้คะแนนภาษาระดับท็อปในการสอบ O-NET

“อีกประเด็นสำคัญไม่แพ้กัน คือการจะดูแลเด็กและเยาวชนให้ไปได้ไกลที่สุดในระบบการศึกษา โรงเรียนต้องเป็นที่พึ่งพิงที่พร้อมเปิดประตูรับเด็กทุกคน ครูต้องมีข้อมูลของเด็กในทุกมิติ เพื่อรู้จักครอบครัว ทำความเข้าใจปัญหาให้ถ่องแท้ ก่อนจัดทำแผนช่วยเหลือเด็กได้เป็นรายคน แล้วโรงเรียนต้องพร้อมผ่อนปรนกฎระเบียบบางอย่างที่ขัดแย้งต่อโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาตนเองของเด็กทุกคน”

ปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และประธานกรรมการสถาบัน RILA

‘การจัดการศึกษาจังหวัด’ ไม่เท่ากับ ‘การจัดการโรงเรียน’
แต่คือการพัฒนาคนทุกคนในหลากหลายรูปแบบ

“แผนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดระยอง คือ 1. ลดความเหลื่อมล้ำ 2. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ 3. กระจายอำนาจ และ 4. พัฒนากลไกความร่วมมือในพื้นที่ ซึ่งหมายถึงภาครัฐ เอกชน ท้องถิ่น ประชาสังคม จะต้องร่วมมือกันจัดการศึกษาของจังหวัดให้มีคุณภาพ 

“การที่ต้องใช้พลังจากผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย เพราะเมื่อพูดถึงการจัดการศึกษาจังหวัด แน่นอนว่าเราย่อมไม่ได้กินความแค่การศึกษาในระบบโรงเรียนเท่านั้น แต่หมายถึงการพัฒนาคนทุกคนในหลากหลายรูปแบบ ดังนั้นการผลักดันแผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยการพัฒนาคน ต้องมีพื้นที่ให้ประชากรวัยแรงงานยกระดับทักษะฝีมือ เพื่อค่าตอบแทนที่สูงขึ้น แล้วการที่ทุกคนจะเข้าถึงโอกาสได้ ก็ต่อเมื่อทุกฝ่ายมองเป้าหมายไปในทางเดียวกัน ตั้งแต่ผู้กำหนดนโยบาย ผู้มีนาจตัดสินใจ ผู้ดูแลระบบ นักการศึกษา รวมถึงสถานประกอบการภาคเอกชนที่เป็นปลายทางในการรับคนเข้าไปเติมเต็มในระบบ

“และนั่นคือเหตุผลที่เราทุกคนมาอยู่ ณ เวทีสนทนาแห่งนี้ เพื่อมาช่วยกันสำรวจทุนพื้นฐาน และกำหนดทิศทางพัฒนาไปด้วยกัน และเพื่อเป็นการจุดประกายให้ทุกคนทุกภาคส่วนเชื่อมั่นว่า คนระยองสามารถใช้การศึกษาเพื่อสร้างและกำหนดทิศทางการเติบโตของเมืองได้ ด้วยพลังของทุกคน” 

สมศักดิ์ พะเนียงทอง คณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2

รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาผ่านโครงการ Million Gift Million Smiles

จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15
  (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 โรงเรียน

 • โรงเรียนชลประทาน
  เขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์
 • โรงเรียนบ้านโป่งน้อย
 • โรงเรียนวัดสันคะยอม

จังหวัดลำปาง จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนวัดเสด็จ

จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านท่าข้าม

จังหวัดตาก จำนวน 3 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2
 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4
 • โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น

จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านควนเงิน
 • โรงเรียนบ้านท่าไทร
 • โรงเรียนวัดชะอวด
 • โรงเรียนวัดไม้เสียบ

จังหวัดตรัง จำนวน 11 โรงเรียน

 • โรงเรียนท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์)
 • โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม
 • โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย
 • โรงเรียนบ้านช่องลม
 • โรงเรียนบ้านทอนเหรียน
 • โรงเรียนบ้านท่าส้ม
 • โรงเรียนบ้านบางสัก
 • โรงเรียนบ้านวังลำ
 • โรงเรียนวัดทุ่งหินผุด
 • โรงเรียนวัดวารีวง
 • โรงเรียนหาดทรายทอง

จังหวัดนราธิวาส จำนวน 6 โรงเรียน

 • โรงเรียนนราสิกขาลัย
 • โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128
 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนพิทักษ์วิยากุมุง
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา

จังหวัดพังงา จำนวน 2 โรงเรียน

 • โรงเรียนวัดนิโครธาราม
 • โรงเรียนวัดสุวรรณาวาส

จังหวัดปัตตานี จำนวน 8 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านบางทัน
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม
 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา

จังหวัดยะลา จำนวน 10 โรงเรียน

 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านจุโป
 • โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนอัยเยอร์เวง

จังหวัดสงขลา จำนวน 18 โรงเรียน

 • โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา
 • โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
 • โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา
 • โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน
 • โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
 • โรงเรียนเทพา
 • โรงเรียนบ้านเขาพระ
 • โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ
 • โรงเรียนบ้านคูนายสังข์
 • โรงเรียนบ้านโคกตก
 • โรงเรียนบ้านนาปรัง
 • โรงเรียนบ้านบาโหย
 • โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ
 • โรงเรียนบ้านป่าเร็ด
 • โรงเรียนบ้านพระพุทธ
 • โรงเรียนบ้านม้างอน
 • โรงเรียนบ้านม้างอน
 • โรงเรียนวัดประจ่า

 • เรตบอล ราคาบอล SBOBET Ladbrokes Bet365 |
 • เว็บพนันออนไลน์ เว็บตรง อันดับ 1 ของโลก ดีที่สุด 2023 |
 • สล็อตเว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์ เว็บสล็อตใหม่ล่าสุด สล็อตวอเลท ไม่มีขั้นต่ำ |
 • 14 เว็บพนันออนไลน์เว็บตรงที่ดีที่สุดในปี 2023 |