สล็อตทุกค่าย

โรงเรียนพัฒนาตนเอง: เสริมทักษะเด็กเมื่อเผชิญปัญหา เรียนรู้จากภายในด้วยกระบวนการ ‘จิตตปัญญา’
รศ.ไพโรจน์ คีรีรัตน์ หัวหน้าโครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง เครือข่ายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โรงเรียนพัฒนาตนเอง: เสริมทักษะเด็กเมื่อเผชิญปัญหา เรียนรู้จากภายในด้วยกระบวนการ ‘จิตตปัญญา’

โจทย์สำคัญของโครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง นอกเหนือจากการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษา บริหารจัดการบุคลากร และองค์ประกอบต่าง ๆ ให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการเรียนการสอนแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามคือ การส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะที่ดีเมื่อต้องเผชิญกับปัญหา และสามารถหาหนทางรับมือกับปัญหาเหล่านั้นได้ด้วยตนเอง ด้วยเหตุนี้โรงเรียนจึงต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยและยืดหยุ่นสำหรับเด็ก เพื่อให้เด็กสามารถดำเนินชีวิตได้ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลกในศตวรรษที่ 21 รวมถึงสนับสนุนให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมระหว่างครอบครัว ชุมชน และโรงเรียน

รองศาสตราจารย์ไพโรจน์ คีรีรัตน์ หัวหน้าโครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง (Teacher and School Quality Program) หรือ ‘TSQP’ เครือข่ายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เผยถึงแนวคิดในการยกระดับคุณภาพการศึกษาว่า การพัฒนาโรงเรียนทุกขนาด ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการดูแลความรู้สึกนึกคิดของเด็กได้ และปัจจุบันต้องยอมรับว่า เด็กหลายกลุ่มต้องเผชิญกับความเปราะบางทางความคิดและความรู้สึกมากขึ้น เพราะทุกพื้นที่ต่างมีปัญหาสังคมด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้นทุกวัน โรงเรียนทุกแห่งจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องฝึกทักษะให้เด็กสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่ซับซ้อน เพื่อเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาให้กับเด็ก

“โรงเรียนจำเป็นต้องมองเห็นความสำคัญของปัญหานี้ โดยเฉพาะโรงเรียนที่ต้องดูแลเด็กที่มีสถานะทางครอบครัวค่อนข้างลำบากหรือยากจน เพราะเด็กกลุ่มนี้มักจะใช้วิธีอยู่กับปัญหาต่าง ๆ ด้วยการยอมรับชะตากรรม ยอมที่จะเป็นผู้ถูกกระทำโดยไม่มีปากมีเสียง”

เด็กนักเรียนหลายคนทำกิจกรรมกลุ่มที่หน้ากระดานดำ โดยมีครูยืนเฝ้ามอง

รศ.ไพโรจน์ กล่าวว่า กระบวนการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ทางโรงเรียนอาจเริ่มด้วยการสร้างความร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนักเรียน ครู ผู้ปกครอง กรรมการในโรงเรียน หรือหน่วยงานในชุมชน มาร่วมพูดคุยสนทนากัน โดยใช้แนวทางที่เรียกว่า ‘การประเมินเชิงพัฒนา’ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโรงเรียน พัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาสื่อการเรียนรู้ การวัดประเมินผล และตั้งเป้าหมายในการทำงานร่วมกัน โดยกำหนดว่าอะไรคือผลลัพธ์ที่โรงเรียนอยากเห็น เช่น การพัฒนากระบวนการทำงานของครูที่ชัดเจนขึ้น นักเรียนเกิดทักษะอาชีพติดตัวมากขึ้น ชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กมากขึ้น มีกระบวนการแก้ไขปัญหาของเด็ก เกิดความร่วมมือของผู้ปกครองที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม เกิดชุมชนที่สอนน้องเรียนรู้ไปด้วยกัน และสามารถสร้างนักเรียนให้มีกระบวนการคิดที่เป็นระบบมากขึ้น

“ต้องกระตุ้นให้เด็ก ๆ เป็นฝ่ายพูด บอกเล่าสิ่งที่ต้องการ เช่น อยากเรียนอะไรหรืออยากเรียนวิชาไหน ต้องให้พวกเขาออกไอเดียและมีส่วนร่วม เหมือนช่วยออกแบบอนาคตของตัวเอง ด้วยวิธีที่เขาช่วยครูคิดจะสามารถสร้างกลไกความรับผิดชอบที่เป็นเหตุเป็นผล ให้เด็กเลือกสิ่งที่สนใจเรียนรู้มาหนึ่งประเด็น แม้ความสนใจ ความต้องการของแต่ละคนไม่ตรงกัน จากนั้นก็กำหนดเงื่อนไขว่า ควรจะเป็นประเด็นเดียวกัน ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนทุกคนสื่อสารกันได้ เกิดความเป็นประชาธิปไตยในห้องเรียน เกิดการเคารพความคิดของคนอื่น แต่ละคนมีเหตุผลที่จะเลือก กระบวนการแบบนี้ควรจะถูกฝึกกันตั้งแต่ในห้องเรียน”

นักเรียนและครูร่วมทำกิจกรรมในห้องเรียน
นักเรียนทั้งห้องกระโดดโลดเต้นสนุกสนานในห้องเรียน

รศ.ไพโรจน์ กล่าวว่า เมื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบได้แล้ว โรงเรียนอาจจะสอดแทรกแนวทางที่กระตุ้นให้นักเรียนสะท้อนปัญหาที่มีหรือกำลังเผชิญอยู่ และสร้างกระบวนการแสวงหาทางออกอย่างสร้างสรรค์

“โรงเรียนจะต้องช่วยเด็ก ๆ สร้างสิ่งที่เรียกว่า ‘จิตตปัญญา’ โดยเริ่มจากเปิดช่องทางให้เด็ก ๆ สามารถสื่อความรู้สึกผ่านภาพวาดหรือกิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ ที่พวกเขาอยากมีส่วนร่วม และใช้ผลงานที่ออกมาเป็นสะพานเชื่อมไปถึงความรู้สึกของเด็ก โรงเรียนบางแห่งเล่าให้ฟังว่า เมื่อให้เด็กวาดภาพ บางคนวาดออกมามีแต่สีดำ พอครูถามว่าทำไมมีแต่สีดำ เด็กก็ตอบว่า ภาพมีแต่สีดำเพราะมีความทุกข์ นั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ช่วยให้เด็กค่อย ๆ เล่าสิ่งที่เก็บไว้ในใจได้ เปิดเผยถึงปัญหาที่เขาเผชิญอยู่ ให้ครู โรงเรียน หรือชุมชนช่วยกันหาทางแก้ไขต่อไป”

นักเรียนนั่งทบทวนบทเรียนในสวน
นักเรียนหลายคนนั่งสมาธิร่วมกับครู ในห้องเรียน

รศ.ไพโรจน์ ขยายความว่า กระบวนการจิตตปัญญาศึกษา เป็นกระบวนการที่ช่วยสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้จากสิ่งที่ตัวเองต้องการ และเรียนรู้ด้วยความรู้สึกว่าไม่ได้ถูกบังคับ จึงสามารถช่วยให้เด็ก ๆ เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ อย่างใคร่ครวญด้วยความใส่ใจ เน้นการพัฒนาความคิด จิตใจ อารมณ์ภายในตนเอง สร้างการตระหนักรู้ในตนเอง รู้คุณค่าของสิ่งต่าง ๆ โดยปราศจากอคติ เกิดความรัก ความเมตตา อ่อนน้อมต่อธรรมชาติ มีจิตสำนึกต่อส่วนรวม และสามารถประยุกต์เชื่อมโยงกับศาสตร์ต่าง ๆ ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างสมดุลและมีคุณค่า 

“จิตตปัญญา สามารถสร้างการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงในระดับต่าง ๆ เริ่มจากภายในตัวเด็ก โดยกระตุ้นให้เกิดความอยากรู้อยากเห็นและความสามารถในการใช้จินตนาการของตัวเอง ทำให้เข้าใจด้านในของตัวเอง รู้ตัว เข้าถึงความจริง ทำให้เปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับโลกและผู้อื่น เกิดความเป็นอิสระ ความสุข และปัญญา ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างการเรียนรู้ไปพร้อมๆ กับสร้างแนวทางในการรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละวันได้ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกคน รวมถึงพบแนวทางในการเสริมสร้างและให้กำลังใจตัวเองไปพร้อม ๆ กัน” รศ.ไพโรจน์ กล่าวทิ้งท้าย

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2

รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาผ่านโครงการ Million Gift Million Smiles

จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15
  (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 โรงเรียน

 • โรงเรียนชลประทาน
  เขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์
 • โรงเรียนบ้านโป่งน้อย
 • โรงเรียนวัดสันคะยอม

จังหวัดลำปาง จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนวัดเสด็จ

จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านท่าข้าม

จังหวัดตาก จำนวน 3 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2
 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4
 • โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น

จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านควนเงิน
 • โรงเรียนบ้านท่าไทร
 • โรงเรียนวัดชะอวด
 • โรงเรียนวัดไม้เสียบ

จังหวัดตรัง จำนวน 11 โรงเรียน

 • โรงเรียนท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์)
 • โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม
 • โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย
 • โรงเรียนบ้านช่องลม
 • โรงเรียนบ้านทอนเหรียน
 • โรงเรียนบ้านท่าส้ม
 • โรงเรียนบ้านบางสัก
 • โรงเรียนบ้านวังลำ
 • โรงเรียนวัดทุ่งหินผุด
 • โรงเรียนวัดวารีวง
 • โรงเรียนหาดทรายทอง

จังหวัดนราธิวาส จำนวน 6 โรงเรียน

 • โรงเรียนนราสิกขาลัย
 • โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128
 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนพิทักษ์วิยากุมุง
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา

จังหวัดพังงา จำนวน 2 โรงเรียน

 • โรงเรียนวัดนิโครธาราม
 • โรงเรียนวัดสุวรรณาวาส

จังหวัดปัตตานี จำนวน 8 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านบางทัน
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม
 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา

จังหวัดยะลา จำนวน 10 โรงเรียน

 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านจุโป
 • โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนอัยเยอร์เวง

จังหวัดสงขลา จำนวน 18 โรงเรียน

 • โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา
 • โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
 • โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา
 • โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน
 • โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
 • โรงเรียนเทพา
 • โรงเรียนบ้านเขาพระ
 • โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ
 • โรงเรียนบ้านคูนายสังข์
 • โรงเรียนบ้านโคกตก
 • โรงเรียนบ้านนาปรัง
 • โรงเรียนบ้านบาโหย
 • โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ
 • โรงเรียนบ้านป่าเร็ด
 • โรงเรียนบ้านพระพุทธ
 • โรงเรียนบ้านม้างอน
 • โรงเรียนบ้านม้างอน
 • โรงเรียนวัดประจ่า

 • เรตบอล ราคาบอล SBOBET Ladbrokes Bet365 |
 • เว็บพนันออนไลน์ เว็บตรง อันดับ 1 ของโลก ดีที่สุด 2023 |
 • สล็อตเว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์ เว็บสล็อตใหม่ล่าสุด สล็อตวอเลท ไม่มีขั้นต่ำ |
 • 14 เว็บพนันออนไลน์เว็บตรงที่ดีที่สุดในปี 2023 |