สล็อตทุกค่าย

วตท.รุ่น 33 ร่วมเสนอแนวทางลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา พร้อมบริจาคเงินเพื่อสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชน

วตท.รุ่น 33 ร่วมเสนอแนวทางลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา พร้อมบริจาคเงินเพื่อสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชน

ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เป็นตัวแทนรับมอบเงินบริจาคจำนวน 710,000.33 บาท จากนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)รุ่นที่ 33 ที่ได้ร่วมกันระดมทุนผ่านกิจกรรมต่างๆ ทั้งจากการรับบริจาคจากผู้ที่เข้าศึกษาใน วตท.รุ่นที่ 33 และการจัดการประมูลเสื้อยืดทีมฟุตบอลเรอัลมาดริดโดยสามารถประมูลได้ 220,000 บาท

นอกจากนี้ นักศึกษาใน วตท.รุ่นที่ 33 ยังได้ร่วมกันตั้งโจทย์ในการสร้างกลไกเพื่อการระดมทุน และร่วมกันหาแนวทางต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ภายหลังจากที่ ดร.ไกรยส ภัทราวาท  ผู้จัดการกสศ.ได้ให้ข้อมูลและโจทย์กับนักศึกษาวตท.รุ่นที่ 33 ว่า การทำงานของ กสศ.คือความพยายามลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา ให้กับเด็กและเยาวชนกลุ่มเปราะบางจากครัวเรือนยากจน 20% ท้ายของประเทศ ซึ่งมีรายได้เฉลี่ยที่ 1,039 บาทต่อคนต่อเดือน 

“รายได้ของครัวเรือนนักเรียนเป็นปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการออกกลางคัน ภาวะความยากจนในระดับรุนแรง ส่งผลต่อการตัดสินใจออกจากระบบการศึกษา และส่งผลให้ไม่สามารถก้าวพ้นวงจรความยากจนข้ามรุ่นได้ ขณะเดียวกัน ยังพบว่าระบบการศึกษาที่ขาดแคลนทางเลือก ไม่สามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของเด็กกลุ่มนี้ ยังเป็นสาเหตุสำคัญของการผลักดันให้เด็กและเยาวชนหลุดออกจากระบบการศึกษาอีกด้วย” ผู้จัดการกสศ.กล่าว

ดร.ไกรยสยังระบุอีกว่า ที่ผ่านมา กสศ.ได้พยายามเสนอระบบการศึกษาหลายทางเลือก ที่ช่วยตอบโจทย์ชีวิตของเด็กกลุ่มยากจนพิเศษ และยังต้องการแนวคิดและความคิดเห็นจากบุคลากร หน่วยงานและองค์กรต่างๆ รวมถึงชั้นเรียน วตท.รุ่นที่ 33 ว่า จะทำอย่างไร ให้เด็กกลุ่มยากจนพิเศษสามารถได้รับการศึกษาขั้นสูงสุดหรือกระทั่งมีโอกาสเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย ซึ่งตามสถิติพบว่า แต่ละปีเด็กกลุ่มนี้ สามารถเข้าไปเรียนต่อในมหาวิทยาลัยได้เพียง 12% หรือมีช่องทางอื่นใดที่จะช่วยส่งเด็กและเยาวชนจากครอบครัวกลุ่มดังกล่าวไปสู่การศึกษาที่สูงขึ้นได้

ทั้งนี้ ชั้นเรียน วตท.รุ่นที่ 33 ได้แบ่งกลุ่มอธิบายหัวข้อการทำ Workshop ออกเป็น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มแรกได้ตั้งหัวข้อ ‘Impact Investing’ หรือการลงทุนที่จะสร้างให้เกิดผลกระทบทางบวกต่อส่วนรวม กลุ่มที่ 2 ตั้งหัวข้อ Innovative financing หรือการจัดหาเงินทุนเชิงนวัตกรรมหมายถึงกลไกต่างๆ และได้สรุปผลจากการ Workshop ดังนี้

กลุ่มที่ 1 สรุปว่า ปลายทางที่อยากเด็กและเยาวชนกลุ่มเปราะบางไปถึงไม่ใช่วุฒิทางการศึกษา แต่เป็นการสร้างโอกาส ให้เด็กและเยาวชนกลุ่มนี้ มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาตัวเองไปจนสุดความสามารถพัฒนาตนเองตามศักยภาพ โดยไม่จำกัดแนวทางเพียงแค่ในรั้วโรงเรียน จึงจำเป็นต้องสร้างระบบและแนวทางสร้างแรงจูงใจให้เอกชนและผู้ประกอบการ เข้ามาเป็นแนวร่วมสำคัญในการสร้างแนวทางหรือทางเลือก ด้วยมาตรการต่างๆ ที่เหมาะสมและสร้างแรงจูงใจได้ เช่น สร้างแรงจูงใจด้านภาษี

กลุ่มที่ 2 สรุปว่า เพื่อแก้ปัญหานี้อย่างยั่งยืนด้วยกลไกทางการเงิน จำเป็นที่จะต้องสร้างโมเดลในการระดมทุนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของนักลงทุนและระบบข้อมูลที่ช่วยให้เห็นความความสำคัญของการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำซึ่งเป็นปัญหาที่เชื่อมโยงกับกลไกการลงทุนและการพัฒนาประเทศในอนาคต

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2

รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาผ่านโครงการ Million Gift Million Smiles

จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15
  (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 โรงเรียน

 • โรงเรียนชลประทาน
  เขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์
 • โรงเรียนบ้านโป่งน้อย
 • โรงเรียนวัดสันคะยอม

จังหวัดลำปาง จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนวัดเสด็จ

จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านท่าข้าม

จังหวัดตาก จำนวน 3 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2
 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4
 • โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น

จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านควนเงิน
 • โรงเรียนบ้านท่าไทร
 • โรงเรียนวัดชะอวด
 • โรงเรียนวัดไม้เสียบ

จังหวัดตรัง จำนวน 11 โรงเรียน

 • โรงเรียนท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์)
 • โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม
 • โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย
 • โรงเรียนบ้านช่องลม
 • โรงเรียนบ้านทอนเหรียน
 • โรงเรียนบ้านท่าส้ม
 • โรงเรียนบ้านบางสัก
 • โรงเรียนบ้านวังลำ
 • โรงเรียนวัดทุ่งหินผุด
 • โรงเรียนวัดวารีวง
 • โรงเรียนหาดทรายทอง

จังหวัดนราธิวาส จำนวน 6 โรงเรียน

 • โรงเรียนนราสิกขาลัย
 • โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128
 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนพิทักษ์วิยากุมุง
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา

จังหวัดพังงา จำนวน 2 โรงเรียน

 • โรงเรียนวัดนิโครธาราม
 • โรงเรียนวัดสุวรรณาวาส

จังหวัดปัตตานี จำนวน 8 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านบางทัน
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม
 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา

จังหวัดยะลา จำนวน 10 โรงเรียน

 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านจุโป
 • โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนอัยเยอร์เวง

จังหวัดสงขลา จำนวน 18 โรงเรียน

 • โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา
 • โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
 • โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา
 • โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน
 • โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
 • โรงเรียนเทพา
 • โรงเรียนบ้านเขาพระ
 • โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ
 • โรงเรียนบ้านคูนายสังข์
 • โรงเรียนบ้านโคกตก
 • โรงเรียนบ้านนาปรัง
 • โรงเรียนบ้านบาโหย
 • โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ
 • โรงเรียนบ้านป่าเร็ด
 • โรงเรียนบ้านพระพุทธ
 • โรงเรียนบ้านม้างอน
 • โรงเรียนบ้านม้างอน
 • โรงเรียนวัดประจ่า

 • เรตบอล ราคาบอล SBOBET Ladbrokes Bet365 |
 • เว็บพนันออนไลน์ เว็บตรง อันดับ 1 ของโลก ดีที่สุด 2023 |
 • สล็อตเว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์ เว็บสล็อตใหม่ล่าสุด สล็อตวอเลท ไม่มีขั้นต่ำ |
 • 14 เว็บพนันออนไลน์เว็บตรงที่ดีที่สุดในปี 2023 |