สล็อตทุกค่าย

ผลลัพธ์การบริจาคกับกสศ.ตลอดปี 2565 สร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนมากกว่า 1 แสนคน เข้าถึงการศึกษา

ผลลัพธ์การบริจาคกับกสศ.ตลอดปี 2565 สร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนมากกว่า 1 แสนคน เข้าถึงการศึกษา

วันนี้ ด้วยหัวใจของ All For Education  การแก้ปํญหาความเหลื่อมล้ำและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ได้กลายเป็นเป้าหมายร่วมกันของทุกภาคส่วน  กสศ.ขอขอบคุณ ทุกพลังความร่วมมือ ที่เชื่อมั่นและก้าวไปด้วยกัน เพื่ออนาคตของเด็กและเยาวชนและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย 

ในปี 2565 กสศ. ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนและภาคธุรกิจเอกชน ระดมเงินบริจาคผ่านกิจกรรมที่ประชาชนมีส่วนร่วมกว่า 87,698 คน และเครือข่าย ALL FOR EDUCATION  ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม ทั่วประเทศ  จำนวน 153 องค์กร ยอดเงินบริจาคกว่า 222 ล้านบาท  สามารถช่วยเหลือ เด็กและเยาวชนรวม 108,055 คน จาก 17,432 โรงเรียน

ติดตามเส้นทางแห่งโอกาส การจัดสรรเงินบริจาคไปให้ถึงมือเด็กๆ กับกสศ. การบริจาคกับกสศ. สามารถ ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าของเงินที่บริจาค และกสศ.ยังจัดสรรเงินบริจาค 100%  ไปให้แก่เด็กและเยาวชน โดยไม่หักค่าใช้จ่าย ไม่มีค่าดำเนินการ รวมไปถึง ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ

บริจาคกับกสศ. คลิกที่นี่ 

ในปี 2565 กสศ. ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนและภาคธุรกิจเอกชน สมทบเงินบริจาคเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อัตราการเติบโต ราว 90% จากปี 2562 ซึ่งเป็นปีแรกที่กสศ.เริ่มระดมทุน โดยล่าสุดในปี 2565 ได้รับเงินบริจาคกว่า 222 ล้านบาท  สามารถช่วยเหลือ เด็กและเยาวชนรวม 108,055 คน จาก 17,432 โรงเรียน

ระดมเงินบริจาคผ่านกิจกรรมที่ประชาชนมีส่วนร่วมกว่า 87,698 คน  และเครือข่าย ALL FOR EDUCATION  ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม ทั่วประเทศ จำนวน 153 องค์กร อาทิ บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  มูลนิธิก้าวคนละก้าว บริษัท เซ็นทรัล กรุ๊ป และธุรกิจในเครือ กลุ่มธุรกิจ TCP มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย)

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หรือ iSEE ฐานข้อมูลช่วยแก้ปัญหารายบุคคล ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนผู้ขาดเเคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสมากกว่า 4 ล้านคน ของกสศ. ช่วยชี้เป้าการทำงาน  CSR ที่แม่นยำ ตอบโจทย์ตามความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มเป้าหมาย ให้แก่บริษัทเอกชน และประชาชนร่วมบริจาคกับกสศ.อย่างต่อเนื่อ ขณะที่เยาวชนคนรุ่นใหม่จำนวนมาก ริเริ่มกิจกรรมระดมทุนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ที่หลากหลายร่วมกับกสศ.

ความคุ้มค่าในการบริจาคกับกสศ. ยังสามารถ ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าของเงินที่บริจาค  และกสศ.ยังจัดสรรเงินบริจาค 100%  ไปให้แก่เด็กและเยาวชน โดยไม่มีการหักค่าบริหารจัดการ เพื่อสร้างหลักประกันการเข้าถึงโอกาสทางศึกษาและระบบคุ้มครองทางสังคมให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในภาวะวิกฤตเร่งด่วน  ได้อย่างตรงจุดทันสถานการณ์ 

ผลลัพธ์การบริจาคจากความร่วมมือของภาคเอกชนและประชาชน มีดังนี้

1.สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียนช่วงชั้นรอยต่อที่มีฐานะยากลำบากและกลุ่มเด็กวิกฤตทางการศึกษาที่กำลังออกจากระบบในภาคเรียนปัจจุบัน รวม 105,634 คน โดยปัจจุบัน นักเรียนทั้งหมดยังคงอยู่ในระบบการศึกษา 100%  มีอัตราการมาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เกิดคณะทำงานศูนย์ช่วยเหลือเด็กในภาวะวิกฤต ทั้งส่วนกลางและระดับพื้นที่  ซึ่งจะเป็นกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่ยั่งยืนของประเทศ

2.สนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็นต่อการจัดการเรียนรู้ ให้แก่โรงเรียนพื้นที่ห่างไกล ด้อยโอกาส  จำนวน 87 โรงเรียน ครอบคลุมนักเรียนกว่า 10,000 คน เช่น การปรับปรุงอาคารพักนอนให้แข็งแรงและถูกสุขลักษณะ การซ่อมแซมห้องสมุดและเติมหนังสือส่งเสริมการเรียนรู้ให้ครอบคลุม  การพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่นักเรียน

3.สนับสนุนค่าอาหารเช้าและทำงานร่วมกับโรงเรียนสื่อสารให้ความรู้ด้านโภชนาการที่ดีให้กับครอบครัว ให้แก่นักเรียนยากจนพิเศษกว่า 2,000 คน จาก  23  โรงเรียนพื้นในที่ห่างไกล ครอบคลุม 4 ภูมิภาค  และเป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนยากจนพิเศษมากกว่า ร้อยละ 80 ในภาพรวมส่งผลให้ภาวะโภชนาการของนักเรียนเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น จากภาวะขาดสารอาหารในช่วงปิดเทอมยาวนานจากโควิด-19 นอกจากนี้ยังสรุปบทเรียนเป็นข้อเสนอนโยบายการจัดการอาหารเช้าให้แก่นักเรียนยากจนพิเศษ เพื่อเสนอฝ่ายนโยบายต่อไป

นวัตกรรมการระดมความร่วมมือครั้งแรกของเอเชีย บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)   ออกหุ้นกู้ 100 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนกสศ.ในโครงการ Zero Dropout จังหวัดราชบุรี เด็กหลุดระบบการศึกษาต้องเป็น “ศูนย์”  ในช่วงต้น กสศ.ร่วมกับภาคีในพื้นที่วางแผน Roadmap ระยะ 3 ปี รวมถึงช่วยเหลือ เด็กและเยาวชนที่มีความเสี่ยงหลุดจากระบบให้สามารถคงอยู่ในระบบการศึกษาได้กว่า 1,000 คน

เกิดระบบเชื่อมโยงข้อมูล และส่งต่อระหว่างโรงเรียน สถานศึกษาสายอาชีพ เพื่อสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาในระดับสูง ซึ่งไม่เพียงเด็กรุ่นปัจจุบันเท่านั้นแต่จะส่งผลกระทบ ในระยะยาวยั่งยืนต่อเด็กรุ่นสู่รุ่น

เกิดกลไกอาสาสมัคร  3 พลัง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ที่มีความรู้เป็นสะพานเชื่อมโอกาสทั้งด้านสุขภาพ การคุ้มครองสิทธิ สวัสดิการ และการศึกษา และกำลังเดินหน้าสู่ นวัตกรรม 1 โรงเรียน 3 ระบบ การเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นสำหรับเยาวชนนอกระบบ

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2

รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาผ่านโครงการ Million Gift Million Smiles

จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15
  (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 โรงเรียน

 • โรงเรียนชลประทาน
  เขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์
 • โรงเรียนบ้านโป่งน้อย
 • โรงเรียนวัดสันคะยอม

จังหวัดลำปาง จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนวัดเสด็จ

จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านท่าข้าม

จังหวัดตาก จำนวน 3 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2
 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4
 • โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น

จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านควนเงิน
 • โรงเรียนบ้านท่าไทร
 • โรงเรียนวัดชะอวด
 • โรงเรียนวัดไม้เสียบ

จังหวัดตรัง จำนวน 11 โรงเรียน

 • โรงเรียนท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์)
 • โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม
 • โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย
 • โรงเรียนบ้านช่องลม
 • โรงเรียนบ้านทอนเหรียน
 • โรงเรียนบ้านท่าส้ม
 • โรงเรียนบ้านบางสัก
 • โรงเรียนบ้านวังลำ
 • โรงเรียนวัดทุ่งหินผุด
 • โรงเรียนวัดวารีวง
 • โรงเรียนหาดทรายทอง

จังหวัดนราธิวาส จำนวน 6 โรงเรียน

 • โรงเรียนนราสิกขาลัย
 • โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128
 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนพิทักษ์วิยากุมุง
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา

จังหวัดพังงา จำนวน 2 โรงเรียน

 • โรงเรียนวัดนิโครธาราม
 • โรงเรียนวัดสุวรรณาวาส

จังหวัดปัตตานี จำนวน 8 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านบางทัน
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม
 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา

จังหวัดยะลา จำนวน 10 โรงเรียน

 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านจุโป
 • โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนอัยเยอร์เวง

จังหวัดสงขลา จำนวน 18 โรงเรียน

 • โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา
 • โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
 • โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา
 • โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน
 • โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
 • โรงเรียนเทพา
 • โรงเรียนบ้านเขาพระ
 • โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ
 • โรงเรียนบ้านคูนายสังข์
 • โรงเรียนบ้านโคกตก
 • โรงเรียนบ้านนาปรัง
 • โรงเรียนบ้านบาโหย
 • โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ
 • โรงเรียนบ้านป่าเร็ด
 • โรงเรียนบ้านพระพุทธ
 • โรงเรียนบ้านม้างอน
 • โรงเรียนบ้านม้างอน
 • โรงเรียนวัดประจ่า

 • เรตบอล ราคาบอล SBOBET Ladbrokes Bet365 |
 • เว็บพนันออนไลน์ เว็บตรง อันดับ 1 ของโลก ดีที่สุด 2023 |
 • สล็อตเว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์ เว็บสล็อตใหม่ล่าสุด สล็อตวอเลท ไม่มีขั้นต่ำ |
 • 14 เว็บพนันออนไลน์เว็บตรงที่ดีที่สุดในปี 2023 |