สล็อตทุกค่าย

เข้าร่วมเลย! หลักสูตรฟรีออนไลน์ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสมอภาคและความครอบคลุมในการศึกษา และมุ่งสู่ผลการศึกษาที่เท่าเทียมกัน

เข้าร่วมเลย! หลักสูตรฟรีออนไลน์ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสมอภาคและความครอบคลุมในการศึกษา และมุ่งสู่ผลการศึกษาที่เท่าเทียมกัน

หลักสูตร ‘ความเสมอภาคและความครอบคลุมในการศึกษา’ เป็น ชุดความคิด ความรู้ และทักษะ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงไปสู่ #SDG4 หรือ #เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา และเรียนรู้วิธีลดความเหลื่อมล้ำในบริบทของคุณเอง เนื้อหาหลักสูตรจะนำพาคุณไปสู่ #การพลิกโฉมระบบการศึกษา ในระดับต่าง ๆ ทั้งระดับโลก ระดับชาติ ระดับท้องถิ่น และระดับชุมชน มากกว่านั้นหลักสูตรนี้ยังครอบคลุมความเชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ด้านนโยบาย การจัดหาเงินทุน ความเป็นผู้นำ ไปจนถึงบริบทในห้องเรียน ซึ่งหมายรวมถึงการใช้ประโยชน์จากศาสตร์การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เทคโนโลยี ข้อมูล และหุ้นส่วนความร่วมมือ

ระบบการศึกษาในปัจจุบันอยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างมากให้มอบการศึกษาที่มีคุณภาพและเข้าถึงผู้เรียนทุกคน ในขณะที่พลิกโฉมเนื้อหาและระบบให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นเพื่อรองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต Equity and Inclusion in Education เป็นหลักสูตรออนไลน์ ฟรี แบบเรียนรู้ด้วยตนเองซึ่งประกอบด้วย 10 บทเรียน โดย ยูเนสโก กรุงเทพฯ ด้วยการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) สร้างขึ้นโดยความร่วมมือกับ สำนักงานยูนิเซฟประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก (UNICEF EAPRO), องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย, องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO) และ Save the Children และเป็นเจ้าภาพโดย UN SDG Academy หลักสูตรนี้จะกล่าวถึงความท้าทายต่อความเสมอภาคและการไม่แบ่งแยกในการศึกษา และจะมอบการเรียนรู้เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา ในหลักสูตรการพัฒนาวิชาชีพนี้ ผู้เรียนจะได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญระดับแนวหน้าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยจะครอบคลุมแนวคิดพื้นฐาน คำศัพท์ และวิธีการทั้งหลายจากแง่มุมต่าง ๆ ที่สำคัญในการพัฒนาระบบการศึกษา ตั้งแต่นโยบายและการจัดหาเงินทุนไปจนถึงความเป็นผู้นำด้านการศึกษาและศาสตร์การสอนในชั้นเรียน ตลอดจนความร่วมมือทางด้านการศึกษาต่าง ๆ และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต หลักสูตรนี้มุ่งเน้นที่จะให้ผู้เรียนได้รับความรู้และความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่เป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อพลิกโฉมระบบการศึกษาให้เสมอภาคและครอบคลุมยิ่งขึ้น อีกทั้งยังนำเสนอตัวอย่างเชิงปฏิบัติและกรณีศึกษาในชีวิตจริงเพื่อให้ผู้เรียนได้พิจารณาด้วย

หลักสูตรรูปแบบภาษาอังกฤษพร้อมคำบรรยายภาษาไทยตลอดทั้งหลักสูตร พร้อมรับประกาศนียบัตรรับรองการสำเร็จหลักสูตร

ตัวอย่างบทเรียน

 1. ความเสมอภาคทางการศึกษาคืออะไร
 2. นโยบายและกฎหมายด้านการศึกษาเพื่อความเสมอภาค
 3. นวัตกรรมทางการเงินเพื่อการศึกษาเพื่อความเสมอภาค
 4. จุดเน้นกลไกการส่งมอบแบบกระจายอำนาจและแผนการออกแบบการเรียนรู้
 5. ความเป็นผู้นำทางการศึกษา
 6. การพัฒนาวิชาชีพครู
 7. การศึกษาเพื่อความเสมอภาคและทั่วถึงในห้องเรียน
 8. การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 9. ข้อมูลและเทคโนโลยี
 10. ความร่วมมือเพื่อการทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพ

ท่านสามารลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่นี่

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2

รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาผ่านโครงการ Million Gift Million Smiles

จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15
  (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 โรงเรียน

 • โรงเรียนชลประทาน
  เขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์
 • โรงเรียนบ้านโป่งน้อย
 • โรงเรียนวัดสันคะยอม

จังหวัดลำปาง จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนวัดเสด็จ

จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านท่าข้าม

จังหวัดตาก จำนวน 3 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2
 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4
 • โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น

จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านควนเงิน
 • โรงเรียนบ้านท่าไทร
 • โรงเรียนวัดชะอวด
 • โรงเรียนวัดไม้เสียบ

จังหวัดตรัง จำนวน 11 โรงเรียน

 • โรงเรียนท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์)
 • โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม
 • โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย
 • โรงเรียนบ้านช่องลม
 • โรงเรียนบ้านทอนเหรียน
 • โรงเรียนบ้านท่าส้ม
 • โรงเรียนบ้านบางสัก
 • โรงเรียนบ้านวังลำ
 • โรงเรียนวัดทุ่งหินผุด
 • โรงเรียนวัดวารีวง
 • โรงเรียนหาดทรายทอง

จังหวัดนราธิวาส จำนวน 6 โรงเรียน

 • โรงเรียนนราสิกขาลัย
 • โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128
 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนพิทักษ์วิยากุมุง
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา

จังหวัดพังงา จำนวน 2 โรงเรียน

 • โรงเรียนวัดนิโครธาราม
 • โรงเรียนวัดสุวรรณาวาส

จังหวัดปัตตานี จำนวน 8 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านบางทัน
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม
 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา

จังหวัดยะลา จำนวน 10 โรงเรียน

 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านจุโป
 • โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนอัยเยอร์เวง

จังหวัดสงขลา จำนวน 18 โรงเรียน

 • โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา
 • โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
 • โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา
 • โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน
 • โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
 • โรงเรียนเทพา
 • โรงเรียนบ้านเขาพระ
 • โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ
 • โรงเรียนบ้านคูนายสังข์
 • โรงเรียนบ้านโคกตก
 • โรงเรียนบ้านนาปรัง
 • โรงเรียนบ้านบาโหย
 • โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ
 • โรงเรียนบ้านป่าเร็ด
 • โรงเรียนบ้านพระพุทธ
 • โรงเรียนบ้านม้างอน
 • โรงเรียนบ้านม้างอน
 • โรงเรียนวัดประจ่า

 • เรตบอล ราคาบอล SBOBET Ladbrokes Bet365 |
 • เว็บพนันออนไลน์ เว็บตรง อันดับ 1 ของโลก ดีที่สุด 2023 |
 • สล็อตเว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์ เว็บสล็อตใหม่ล่าสุด สล็อตวอเลท ไม่มีขั้นต่ำ |
 • 14 เว็บพนันออนไลน์เว็บตรงที่ดีที่สุดในปี 2023 |